www.kapukluk.com
 
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.2
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2

ชุด 1

advertisement

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. คำใดจัดเป็นสามานยนามทุกคำ

ก. กลุ่ม เรือน บ้าน
ข. น้อง ถนน การเงิน
ค. พัทยา สะพานพุทธ
ง. ความคิด ฝูงปลา ฝูงนก

ข้อ 2. ขอใดใชลักษณนามผิด

ก. โห 3 ครั้ง
ข. ขลุย 3 เลา
ค. เทียน 3 เลม
ง. ลูกคิด 3 ราง

ข้อ 3. ขอใดมีสมุหนาม

ก. บุตรเศรษฐีเกิดมาบนกองเงินกองทอง
ข. ทรัพยสมบัติของบุตรเศรษฐีไปกองอยูที่โรงรับจำนำ
ค. ทรัพยสมบัติจำนวนกายกองของพอแมตกแกบุตรเศรษฐี
ง. เมื่อมาอยูกับซินแส บุตรเศรษฐีเปลี่ยนนิสัยดีขึ้นเปนกอง

ข้อ 4. ข้อใดมีวิเศษณ์ขยายสรรพนาม

ก. ซึ่งท่านพูดดังนี้ เรามีความยินดียิ่งนัก
ข. อันข้าพเจ้าอุปมาดังวานรนั่งอยู่บนตอไม้อันไฟไหม้
ค. พระองค์ตรัสชมข้าพเจ้าว่างามนั้น ข้าพเจ้ายังหาเห็นว่างามไม่
ง. ถ้าท่านเพลี่ยงพล้ำบาดเจ็บโลหิตออกมิมากแต่แมลงวันกินอิ่มหนึ่ง ก็จะผิดคำที่เราสัญญาไว้กับพระเชษฐาธิราช

ข้อ 5. ข้อใดมีคำสรรพนามที่ทำหน้าที่ขยายนามอย่างวิเศษณ์

ก. ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า เขาเป็นคนขยัน
ข. โรงเรียนของเขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านนัก
ค. เขาชอบดูฟุตบอลแต่เล่นไม่เก่ง
ง. เขาเหล่านั้นถูกจ้อยสั่งสอนจนไม่กล้ามารังแกจ้อยอีก

ข้อ 6. “กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่ ๒ สมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ” คำตัวหนาทำหน้าที่ใดในประโยค

ก. กริยาแท้
ข. สรรพนาม
ค. กริยาช่วย
ง. เชื่อมประโยค

ข้อ 7. ข้อใดมีกริยาช่วยกริยาแท้

ก. คุณครูพาพวกเราไปเที่ยวน้ำตก
ข. พวกเราทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกเช้า
ค. ประเทศไทยของเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
ง. การอ่านออกเสียงทำให้เราเข้าใจเรื่องได้มากขึ้น

ข้อ 8. ขอใดมีวิเศษณบอกรส

ก. แกงเขียวหวานมีรสดี
ข. มะมวงสุกนารับประทาน
ค. ทับทิมกรอบหวานมันชื่นใจ
ง. บัวลอยไขหวานหอมชวนชิม

ข้อ 9. ขอใดมีคำวิเศษณบอกปริมาณ

ก. ขนมชิ้นนี้แข็ง
ข. ดอกเข็มมีหลายสี
ค. คนแข็งแรงทำงานไดดี
ง. ทุกคนตองมีความเขมแข็ง

ข้อ 10. ข้อใดเป็นคำสันธานเชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน

ก. มิฉะนั้น
ข. เพราะว่า
ค. แต่ทว่า
ง. ครั้น...แล้ว

ข้อ 11. คำวา “ดวย” ในขอใดเปนคำบุพบท

ก. นกไปกับหนิงดวย
ข. สาชวยไกจัดโตะหมูบูชาดวย
ค. กลอยชวยเหลือแกวดวยใจจริง
ง. แปวเก็บหนังสือกลับบานไปดวย

ข้อ 12. “อุตส่าห์ไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนา กลับมาแล้วก็ยังตกงานอยู่ดี” คำตัวหนาทำหน้าที่ใดในประโยค

ก. คำสร้อย
ข. คำอุทานเสริมบท
ค. คำซ้อนขยายนาม
ง. คำอุทานแสดงความสงสาร

ข้อ 13. ข้อใดคือลักษณะของประโยคความรวม

ก. มีใจความสำคัญเพียงใจความเดียว
ข. ประกอบด้วยประโยคหลักและประโยคย่อย
ค. ประกอบด้วยประโยคความเดียวที่มีใจความแยกจากกัน
ง. ประกอบด้วยประโยคความเดียวสองประโยคที่มีใจความเป็นเอกเทศ และเชื่อมกันด้วยสันธาน

ข้อ 14. “เขาหวังผลกำไรจากการค้าขาย แต่แล้วเขาก็ขาดทุน” ประโยคความรวมข้างต้น ข้อใดเป็นคำเชื่อม

ก. แต่...ก็
ข. แต่แล้ว
ค. แต่แล้ว... ก็
ง. เพราะ... แล้ว

ข้อ 15. “ฉันไม่ชอบอาหารรสจัด” ประโยคนี้ขยายด้วยอะไร

ก. คำ
ข. กลุ่มคำ
ค. ประโยค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 16. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลแก่กัน

ก. พลายประกายมาศถูกพม่าจับได้เพราะตกหล่ม
ข. มังรายกะยอฉะวาพ่ายแพ้เพราะเอาแต่ใจตนเอง
ค. พลายประกายมาศจึงกลิ่นควาญช้างได้จึงเอางวงกอดนายช้าง
ง. พลายประกายมาศอาละวาดไล่แทงรี่พลพม่าล้มตายเป็นอันมาก แล้วจึงวิ่งเข้าป่ากะเลียว

ข้อ 17. ข้อใดมีบทขยายประธานของประโยค

ก. พระเจ้าราชาธิราชสั่งให้ทหารถือหนังสือกลับไป
ข. มะกลอมนายทหารเรือพระที่นั่งกำลังวิดน้ำท้องเรืออยู่
ค. มังรายกะยอฉะวาสั่งทหารให้ช่วยกันฉุดช้างที่ชื่อพลายประกายมาศ
ง. สมิงพ่อเพชรและสมิงนครอินท์เปรียบประดุจพระเพลาพระพาหาของพระเจ้าราชาธิราช

ข้อ 18. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

ก. นายแกว่นเคยเล่นลิเกมาก่อน
ข. แม่ถนอมเริ่มวิตกเมื่อนายเสริมจะมา
ค. นายเสริมวางตนเหนือนายแกว่นตลอดมา
ง. นายแกว่นยอมลงให้นายเสริมตลอดมาจึงไม่เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้น

ข้อ 19. ข้อใดมีบทขยายวิเศษณ์

ก. พญาเดโชเหมือนคนไทยทั่วไป
ข. พระร่วงคล้ายบิดาของชาวละโว้ทุกคน
ค. นายมั่นเป็นคนกล้าหาญและมีปฏิภาณดีเยี่ยม
ง. พระร่วงปกครองราษฎรอย่างพ่อปกครองลูก

ข้อ 20. ข้อใดไม่มี นามานุประโยค

ก. เขาทำให้พ่อแม่มีความภูมิใจ
ข. ฉันไม่ชอบคนไม่รักษาสัตย์
ค. คนที่ขยันหมั่นเพียรย่อมรุ่งเรือง
ง. รัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ำมันเป็นข่าวพาดหัวที่สำคัญ

 

advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม