www.kapukluk.com
 
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.2
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2

ชุด 3

advertisement

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดเป็นคำภาษาอังกฤษทุกคำ

ก. เพนกวิน แท็กซี่ นอต
ข. เกียร์ ดีเซล ยนตร์
ค. ทีวี บัดกรี ดีเซล
ง. จารบี เรดาห์ ไมโครโฟน

ข้อ 2. คำในข้อใดมาจากภาษาเดียวกันทุกคำ

ก. บ๋อย เกม แท็กซี่
ข. สะดือ มัจฉา กงสี
ค. ขนม ถวาย อาสัญ
ง. ประทัด วิทยา อธิษฐาน

ข้อ 3. สาเหตุ ที่ทำให คนเราคิดถึงเรื่องต าง ๆ คืออะไร

ก. เกิดปญหา
ข. เกิดความสงสัย
ค. เกิดความตองการ
ง. ถูกทุกขอ

ข้อ 4. ขอใดคือผลที่เกิ ดขึ้ นจากการคิ ดของคนเรา

ก. ไดความคิดใหม ๆ
ข. ไดขอสรุปหรือคำตอบที่ตนตองการ
ค. สามารถคาดเดาเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
ง. ถูกทุกขอ

ข้อ 5. การที่จะสรางแผนภาพความคิดไดดี องคประกอบหลักที่สำคัญที่สุดคืออะไร

ก. อายุ
ข. การฝกฝน
ค. ประสาทสัมผัส
ง. ระดับการศึกษา

อ่านบทร้อยกรอง แล้วตอบคำถามข้อ 6-7

ขอเชิญเด็กไทย
นึกถึงต้นไม้ ในด้านคุณค่า
ปลูกเพื่อประดับ ตกแต่งเคหา
กันแสงสุริยา ด้วยเงาร่มเย็น


ข้อ 6. ถ้าจะเขียนเป็นแผนภาพความคิด ความคิดหลักคือข้อใด

ก. ต้นไม้
ข. คุณค่า
ค. ให้ร่มเงา
ง. สร้างบ้านเรือน

ข้อ 7. ความคิดย่อยของแผนภาพความคิดนี้คืออะไร

ก. โทษ
ข. คุณค่า
ค. ต้นไม้
ง. ให้ร่มเงา

ข้อ 8. ขอความใดที่ สามารถนำไปเปนกระทูในกระดานเว็บบอรดได

ก. อานสามกกทำใหฉลาดขึ้นจริงหรือ
ข. พระอภัยมณีเปนพระเอกที่ออนแอ
ค. สาเหตุของการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง
ง. เปนกระทูไดทุกขอ

ข้อ 9. อินเทอร์เน็ตในความคิดของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร

ก. ทันสมัย
ข. ข้อมูลกว้างไกล
ค. แหล่งรวมความรู้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 10. การเข้ามาตอบกระทู้ลักษณะใดเป็นที่พอใจแก่สมาชิกมากที่สุด

ก. มีเหตุมีผล
ข. ใช้ภาษาสุภาพ
ค. สื่อความหมายชัดเจน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 11. การฟังและดูสิ่งใดต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความรู้

ก. ฟังนิทาน
ข. ดูภาพยนตร์
ค. ดูสารคดี
ง. ฟังธรรมะ

ข้อ 12. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น

ก. นักเรียนดีเด่นมักจะขยันเรียนกว่าปกติ
ข. ฉันแน่ใจว่าเห็นเขาออกไปตั้งแต่ 6 โมง
ค. ตกลงห้องเรามีนักเรียนทั้งสิ้น 45 คน
ง. ถ้าผู้เข้าร่วมประชุมมาไม่ถึงครึ่งหนึ่งการประชุมก็เริ่มไม่ได้

ข้อ 13. หลักสำคัญในการสังเกตกริยาท่าทางของผู้พูดคืออะไร

ก. ความมั่นใจ
ข. ความเหมาะสม
ค. ความคล่องแคล่ว
ง. ความกระตือรือร้น

อ่านข้อความต่อไปนี้ แลวตอบคำถามขอ 14-19

บรรพบุรุษของไทยแตโบราณ
ปกบานปองเมืองคุมเหยา
เสียเลือดเสียเนื้อมิใชเบา
หนาที่เรารักษาสืบไป
ลูกหลานเหลนโหลนภายหนา
จะไดมีพสุธาอาศัย
อนาคตจะตองมีประเทศไทย
มิยอมใหผูใดมาทำลาย
ถึงขูฆาลางโคตรก็ไมหวั่น
จะสูกันไมหลบหนีหาย
สูตรงนี้สูที่นี่สูจนตาย
ถึงเปนคนสุดทายก็ลองดู
บานเมืองเราเราตองรักษา
อยากทำลายเชิญมาเราสู
เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชู
เราสูไมถอยจนกาวเดียว

ข้อ 14. การฟงเพลงนี้ฟงเพื่อจุดมุงหมายใด
ก. ความรู
ข. ความจรรโลงใจ
ค. ความเพลิดเพลิน
ง. ติดตอสื่อสารระหวางกัน

ข้อ 15. เนื้อเพลงนี้เปนเพลงประเภทใด

ก. เพลงรบ
ข. เพลงชาติ
ค. เพลงกีฬา
ง. เพลงปลุกใจ

ข้อ 16. “สูตรงนี้สูที่นี่สูจนตาย” หมายความวา อยางไร

ก. ตองตอสูปองกันบานเมืองไวดวยชีวิต
ข. ตองตอสูปองกันบานเมืองโดยไมเห็นแกชีวิต
ค. ตองต อสูปองกั นบ านเมืองจนตั วตายบนแผนดิน
ง. ตองตอสูปองกันบานเมืองโดยไมถอยหนีถึงแมจะตองตาย

ข้อ 17. เราต องรั กษาเอกราชของประเทศชาติไว เพราะเหตุผลขอใดเปนสำคัญ

ก. เพื่อแสดงศักดิ์ศรีของคนไทย
ข. เพื่อใหเปนมรดกแกลูกหลาน
ค. เพื่อแสดงความเปนนักสู ที่ไมกลัวความตาย
ง. เพื่อสืบทอดเจตนารมณของบรรพบุรุษที่ปกปองบานเมืองไวดวยชีวิต


ข้อ 18. เนื้อเพลงนี้มีใจความสำคัญวาอยางไร

ก. ใหรักษามรดกไวใหลูกหลาน
ข. ใหรักษาเกียรติศักดิ์ไวดวยชีวิต
ค. ใหรักษาประเทศชาติไวดวยชีวิต
ง. ใหเปนนักตอสูที่เขมแข็งเด็ดเดี่ยว

ข้อ 19. คำวา อนาคตจะตองมีประเทศไทย หมายความวาอยางไร

ก. ประเทศไทยจะต องคงเอกราชไวไดตลอดไป
ข. เราจะมีชีวิตอยู ไม ไดหากประเทศไทยถูกทำลาย
ค. ประเทศไทยจะต องเจริ ญยิ่ งใหญ ในเวลาขางหนา
ง. ความเจริญก าวหน าของประเทศไทยเปนความหวังของเรา

ข้อ 20. ข้อใดคือประโยชน์สูงสุดที่ได้จากการฟังและดู

ก. ประเมินค่าจากเรื่องที่ฟังได้
ข. นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้
ค. แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้
ง. จับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูได้

 

advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม