www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.4
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.4

ชุด 2

เลือกคำตอบ

“ถ้าย้อนเข้ามามองตัวเรา รูปกายที่บอกว่าเป็นธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ก็เหมือนกัน เวลาอาบน้ำขี้ไคลก็ออกมาจากเซลล์ผิวหนัง ที่ตายลอกหลุดออกมา ไม่รู้ว่าวันละกี่แสนกี่ล้านตัว เซลล์เหล่านี้ก็คือดิน ขณะเดียวกันตรงที่ตายไปก็มีตัวใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนในจำนวนเท่า ๆ กัน การที่เราคงสภาพเป็นเราอยู่ได้ ไม่โตขึ้นและก็ไม่เล็กลง เพราะเราอยู่ในสภาพสมดุลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ตายไปมีปริมาณเท่ากัน อันนี้เป็นสามัญลักษณะของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย แต่เราไม่เคยมองมันตามที่เป็นจริง เราไปยึดในเงาสะท้อนจึงเหมาเอาว่าเรากำลังแข็งแรงยังห่างไกลจากความตาย แต่แท้จริงบนความมีชีวิตแข็งแรงที่แลเหมือนกับว่าเราเป็นตัวเราสืบเนื่องกันตลอดเวลานั้น มันมีความเกิดและความตายกระพริบทดแทนกันอยู่ทุก ๆ เสี้ยววินาที เร็วแสนเร็ว จนยากแก่การรู้สึกและเห็นทัน”

ข้อ 1. จากข้อความด้านบน ใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนใด

ก. ตอนต้นของย่อหน้า
ข. ตอนท้ายของย่อหน้า
ค. ตอนกลางของย่อหน้า
ง. ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า

ข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การย่อความ

ก. ไม่ใช้อักษรย่อ
ข. ใช้สรรพนามตามที่ระบุในเรื่อง
ค. คำราชาศัพท์ให้คงไว้เช่นเดิม
ง. ถ้าเป็นร้อยกรองต้องถอดคำประพันธ์ก่อน

“บางคนมีชีวิตขึ้นกับสายตาของคนอื่น ไม่เชื่อมั่นในวิจารณญาณของตนเอง มักคิดเสมอว่าถ้าเราพูดเช่นนี้ ทำอย่างนี้ ใช้โทรศัพท์รุ่นนี้ คบเพื่อนคนนี้ ใช้ของยี่ห้อนี้ แล้วคนอื่นจะมองเราอย่างไร คนประเภทนี้ ทั้งชีวิตแทบไม่มีช่องว่างให้ความสุขได้เล็ดลอดเข้ามาในผืนแผ่นดินใจเลย เพราะใช้ชีวิตตามที่สังคมคาดหวังเกรงว่าถ้าไม่แสดงตนอย่างที่คนทั่วไปคาดหวังจะถูกลดความสำคัญลง สายตาของคนอื่นจะคอยจับเราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจนสูญเสียความเป็นตัวเอง วิธีที่จะเอาชนะความทุกข์นี้คือหัดลดความสำคัญกับสายตาของคนอื่น ควรรู้จักพูดว่า “ช่างมันฉันไม่แคร์” ในบางเวลา ในบางสถานการณ์”

ข้อ 3. ข้อใดสรุปความต่อไปนี้ได้เหมาะสมและครอบคลุมที่สุด

ก. คนที่ให้ความสำคัญกับสายตาของคนอื่นจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง
ข. คนที่ใช้ชีวิตตามที่สังคมคาดหวังมีวิธีเอาชนะความทุกข์ได้คือการให้ความสำคัญกับสายตาของคนอื่นน้อยลง
ค. คนที่ให้ความสำคัญกับสายตาของคนอื่นเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์
ง. คนที่จะมีความสุขได้ต้องเป็นคนที่ปล่อยวางในบางเรื่องหรือบางสถานการณ์

ข้อ 4. โครงเรื่องเรียงความต่อไปนี้ควรเรียงลำดับตามข้อใด

1. สาเหตุของการติดยาเสพติด
2. การปราบปรามยาเสพติด
3. ประเภทของยาเสพติด
4. อันตรายจากยาเสพติด
5. การติดยาเสพติดของคนไทย
6. ความหมายของยาเสพติด

ก. 6 1 2 3 4 5
ข. 6 3 5 1 4 2
ค. 3 6 1 5 4 2
ง. 4 6 3 5 1 2

ข้อ 5. ข้อความต่อไปนี้ควรจัดอยู่ส่วนใดของเรียงความ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๒)

“คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประเทศชาติแล้ว ชาติก็ได้รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความสุขความ เจริญ แต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ต้อง ประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึงเป็นหน้าที่ ของ เราทั้งหลาย ที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ ให้ดีที่สุด”

ก. ส่วนของคำนำ
ข. ส่วนของเนื้อเรื่อง
ค. ส่วนของสรุป
ง. ส่วนของคำนำและสรุป

ข้อ 6. คำนำของเรียงความต่อไปนี้ควรเป็นคำนำในหัวข้อใดมากที่สุด

“เป็นสาวแส้แร่รวยสวยสะอาด ก็หมายหมาดเหมือนมณีอันมีค่า
แม้แตกร้าวรานร่อยถอยราคา ก็จะพาค่าหายจากกายนาง”

ก. คุณค่าของสตรี
ข. การปฏิบัติตัวของสตรีไทย
ค. ข้อคิดสตรีไทย
ง. สุภาษิตสอนหญิง

ข้อ 7. ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างกับข้ออื่น

ก. ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
ข. ขอเป็นเกือกทองรองบาทา ไปจนกว่าชีวันจะบรรลัย
ค. ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยาชูกำลัง
ง. แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร

ข้อ 8. คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์ประเภทใด

“เต่าเตี้ยดอกอย่าต่อให้ตีนสูง มิใช่ยูงอย่ามาย้อนให้เห็นขัน
หิ่งห้อยหรือจะแข่งแสงพระจันทร์ อย่าปั้นน้ำให้หลงตะลึงเงา”

ก. อุปมา
ข. อุปลักษณ์
ค. สัญลักษณ์
ง. ปฏิพจน์

ข้อ 9. ข้อใดใช้ภาพพจน์เหมือนคำประพันธ์ต่อไปนี้

“น้ำเซาะหินรินหลากไหล ไม่หลับเลยชั่วฟ้าดินหาย
สรรพสัตว์พอฟื้นก็วอดวาย สลายซากเป็นกากผงธุลี”

ก. พ่อตายคือฉัตรกั้น หายหัก
แม่ดับดุจรถจักร จากด้วย
ลูกตายบ่วายรัก แรงร่ำ
เมียนิ่งตายวายม้วย มืดคลุ้มแดนไตร

ข. ว่านครรามินทร์ ผลัดแผ่นดินเปลี่ยนราชย์ เยียววิวาทชิงฉัตร เพื่อกษัตริย์สองสู้ บ่ร้างรู้เหตุผล ควรยาตรพลไปเยือน

ค. ไม้เรียกผกากุพ ชกะสีอรุณแสง
ปานแก้มแฉล้มแดง ดรุณี ณ ยามอาย

ง. เสียงร้องไห้ร่ำหาเหมือนฟ้าร้อง พระเสื้อเมืองเมินมองแล้วร้องไห้
พระธรณีตีอกด้วยตกใจ โลกบาลถอนฤทัยไม่อาจมอง

ข้อ 10.

ฉันอยู่เพื่อบุคคลที่ฉันรัก ซึ่งใจซื่อถือศักดิ์สุจริต
และรักฉันมั่นมานปานชีวิต ในความผิดความหลงปลงอภัย
ฉันอยู่เพื่อหน้าที่ที่พันผูก เพื่อฝังปลูกความหวังพลังไข
เป็นท่อธารรักท้นล้นพ้นไป หล่อดวงใจแล้งรื่นให้ชื่นบาน
ฉันอยู่เพื่อค้นคว้าหาสัจจะ กลางโมหะอาเกียรณ์เบียนประหาร
เพื่อสื่อแสงแจ้งสว่างพร่างตระการ กลางวิญญาณมืดมิดอวิชชา

กวีนิพนธ์ข้างต้นมีคุณค่าด้านใดเด่นชัดที่สุด

ก. คุณค่าทางสังคม
ข. คุณค่าทางภาษา
ค. คุณค่าทางศาสนา
ง. คุณค่าทางคติธรรม

ข้อ 11.

เห็นจากจากแจกก้าน แกมระกำ
ถนัดระกำกรรมจำ จากช้า
บาปใดที่โททำ แทนเท่า ราแม่
จากแต่คาบนี้หน้า พี่น้องคงถนอม

คำประพันธ์ข้างต้นมีคำตายใช้แทนคำเอกกี่แห่ง

ก. 1 แห่ง
ข. 2 แห่ง
ค. 3 แห่ง
ง. 4 แห่ง

ข้อ 12. บทประพันธ์ข้อใดสะท้อนความเชื่อเรื่องกรรมและชาติภพ

ก.

รอยบุญเราร่วมพ้อง พบกัน
บาปแบ่งสองทำทัน เท่าสร้าง
เพรงพรากสัตว์จำผัน พลัดคู่ เขาฤๅ
บุญร่วมบาปจำร้าง นุชร้างเรียมไกล

ข.

จำใจจากแม่เปลื้อง ปลิดอด อรเอย
เยียวว่าแดเดียวยก แยกได้
สองซีกแล่งทรวงตก แตกภาค ออกแม่
ภาคพี่ไปหนึ่งไว้ แนบเนื้อนวลถนอม

ค.

มหาชัยชัยฤกษ์น้อง นาฏลง โรงฤๅ
รับร่วมพุทธมนต์สงฆ์ เสกซ้อม
เสียดเศียรแม่ทัดมง คลคู่ เรียมเอย
ชเยศชุมญาติห้อม มอบให้สองคม

ง.

หลัดหลัดพลัดพรากแก้ว กานดา พี่เอย
ลิ่วแต่ตัวเรียมมา ตกไร้
ขวัญแขวนอยู่ขวัญตา ทุกเมื่อ
เรียมร่ำไข้ฟ้าไข้ แผ่นพร้องรำพัน

ข้อ 13.

ตราบขุนคิริข้น ขาดสลาย แลแม่
รักบ่หายตราบหาย "หกฟ้า"
สุริยจันทรขจาย จากโลก ไปฤๅ
ไฟแล่นล้างสี่หล้า ห่อนล้างอาลัย

คำ "หกฟ้า" ในบทประพันธ์มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. หายไปจากท้องฟ้า
ข. สวรรค์ทั้ง 6 ชั้น
ค. ชั่วฟ้าดินสลาย
ง. ท้องฟ้ามืดมิด

ข้อ 14. ข้อใดใช้คำประพันธ์ประเภทเดียวกับบทนมัสการมาตาปิตุคุณและบทนมัสการอาจริยคุณ

ก. เรื่อยเรื่อยมารอนรอน ทิพากรจะตกต่ำ
สนธยาจะใกล้ค่ำ คำนึงหน้าเจ้าตาตรู

ข. แสงโสมสาดส่องฟ้า ประโลมหล้าสงบเย็น
ฟื้นพิภพสยบเข็ญ ด้วยศิระพระบารมี

ค. น้ำตาเปรียบเหมือนเพื่อน คอยตักเตือนกระตุ้นใจ
ยามชื่นรื่นฤทัย น้ำตาไหลหลั่งเปรมปรีดิ์

ง. พร้อมกายวจีจิตร สุจริตพินิจตรอง
ธรรมแลจะคุ้มครอง นรนั้นนิรันดร

ข้อ 15. ในบทนมัสการมาตาปิตุคุณ เปรียบพระคุณของบิดามารดาหนักยิ่งกว่าสิ่งใด

ก. ภูผา
ข. แผ่นดิน
ค. มหาสมุทร
ง. ถูกทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒

ข้อ 16. “เมื่อท้าวมหาพลจะสิ้นบุญนั้น เกิดศึกขึ้นที่กรุงธรรมปุระ ข้าศึกมีกำลังมากแลชำนาญการศึก ใช้ทั้งทองคำและเหล็กเป็นอาวุธ...”

สถานการณ์ข้อใดตรงกับข้อความที่ขีดเส้นใต้มากที่สุด

ก. สมชายซื้อตัวผู้จัดการทีมฟุตบอลคู่แข่งด้วยเงินสิบล้านบาท
ข. นทีทุ่มเงินพัฒนาองค์กรด้วยการส่งพนักงานไปฝึกอบรมที่ต่างประเทศ
ค. วารีไม่พอใจเพื่อนร่วมงานจึงหาทางกลั่นแกล้งต่างๆ นานา
ง. อุทิศมอบเงินรางวัลให้แก่พนักงานที่มียอดขายสูงสุดของบริษัท

ข้อ 17. นิทานเวตาล เรื่องที่ 10 ให้ข้อคิดตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก. ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
ข. ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาเพราะจะทำให้สถานการณ์เลวร้าย
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละบุคคล
ง. ควรใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องราวให้รอบคอบก่อนจะคิดทำสิ่งใด

ข้อ 18. ข้อความในข้อใดถ้าเว้นช่วงเสียงต่างกัน ความหมายจะต่างกัน

ก. ปิดปรับปรุงร้านนาน 15 วัน
ข. เนื้อสุนัขฉันชอบกิน
ค. กับข้าวอร่อยทุกอย่าง
ง. แม่ทำอาหารจานโปรด

ข้อ 19. คำที่อยู่ในวงเล็บ ข้อใดออกเสียงสั้น-ยาวไม่ตรงกับรูปสระ

ก. แม่ถือกระ(เช้า)ของขวัญไปฝากคุณป้า
ข. เขาหกล้มหัว(เข่า)แตกเย็บ 4 เข็ม
ค. วันนี้แม่ปลุกฉันไปตักบาตรตั้งแต่(เช้า)
ง. อย่าลืมซื้อ(น้ำ)แข็งให้แม่ด้วยนะ

ข้อ 20. บทสนทนาข้อใดที่แสดงว่าผู้ตอบใช้วิจารณญาณในการฟังและการดู

ก.
สุนันท์ : ช่วงนี้ไข้หวัด 2009 ระบาดหนัก เราใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือวันละหลายๆ ครั้ง เรากลัวติดเชื้อโรคน่ะ
สมบูรณ์ : จะกลัวทำไม เป็นได้ก็หายได้น่ะ

ข.
วิภา : โรงเรียนเราน่าจะจัดกิจกรรมรักษ์โรงเรียน รักษ์โลก บ้างนะ
วิไล : กิจกรรมที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็จะทำกันไม่ไหวแล้วนะ

ค.
วีณา : ตั้งแต่มีการรณรงค์เรื่องลดการใช้ถุงพลาสติก เราก็ใช้ถุงผ้ามาโดยตลอด
พัชรา : เราก็ใช้ถุงผ้าเหมือนกัน พวกเราต้องช่วยกันลดโลกร้อนนะ

ง.
เอกชัย : ได้ข่าวว่าข้างๆ หมู่บ้านเราเขาซื้อที่ไปสร้างโรงงานกำจัดขยะ
อุทัย : แล้วเขาซื้อขายที่ดินกันราคาเท่าไรล่ะ


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม