www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.5
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.5

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. การย่อความจะต้องเริ่มพิจารณาในเรื่องใด

ก. เรื่องนั้นมีความยาวมากหรือน้อย
ข. เรื่องนั้นเป็นเรื่องประเภทใด
ค. เรื่องนั้นมีกี่ย่อหน้า
ง. เรื่องนั้นมีใจความสำคัญอย่างไร

ข้อ 2. “การที่รถยนต์ปล่อยแก๊สพิษต่างๆ ออกมานั้นได้ก่อให้เกิดผลร้ายแก่ชีวิต สุขภาพ และอนามัยของประชาชน ซึ่งนับว่าเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งและเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงยิ่งกว่าอาชญากรรมอื่นใด เพราะผู้ที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตโดยเป็นผลมาจากอากาศเป็นพิษนี้เป็นผู้เสียหายที่เรียกร้องค่าเสียหายจากใครไม่ได้และก็ไม่สามารถจะเป็นเจ้าทุกข์แจ้งความเอาผิดกับผู้กระทำผิดผู้ใดได้ เพราะบ้านเมืองเรายังไม่มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่คุ้มครองประชาชนเหมือนอย่างในประเทศที่เจริญแล้ว”

ถ้าจะเก็บใจความสำคัญจากข้อความข้างต้น จะได้ใจความสำคัญตามข้อใด

ก. แก๊สพิษเป็นอันตรายแต่หาผู้รับผิดชอบไม่ได้
ข. แก๊สพิษเป็นอันตรายมากในประเทศไทย
ค. แก๊สพิษเป็นอันตรายยิ่งกว่าอันตรายจากอาชญากรรม
ง. แก๊สพิษเป็นอันตราย แต่ประเทศไทยก็ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

ข้อ 3. การเขียนเรียงความที่ดีควรยึดหลักปฏิบัติข้อใดมากที่สุด

ก. การวางโครงเรื่อง
ข. การขึ้นต้นเรื่อง
ค. การดำเนินเรื่อง
ง. การสรุปเรื่อง

ข้อ 4. หากต้องการเขียนเรียงความเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง เนื้อหาในข้อใดจำเป็นน้อยที่สุด

ก. มัคคุเทศก์
ข. พาหะและเส้นทางคมนาคม
ค. ที่ตั้งและสภาพภูมิอากาศ
ง. สิ่งที่น่าสนใจและประโยชน์

ข้อ 5. “กกกลมแต่เดิมนั้นอยู่ตามธรรมชาติ ตามพื้นที่ราบลุ่มทั่วไปของเมืองจันทบุรี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอท่าใหม่ ครั้นต่อมาเมื่ออุตสาหกรรมทอเสื่อมีมากขึ้นถึงขนาดตั้งโรงงานทอด้วยเครื่องจักร ต้นกกที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็มีปริมาณไม่พอเพียงกับการนำมาทอเสื่อ”

ข้อความนี้ใช้โวหารใด

ก. บรรยายโวหาร
ข. พรรณนาโวหาร
ค. อุปมาโวหาร
ง. สาธกโวหาร

ข้อ 6. “ไม่ว่าจะมองจากแห่งหนใดในอาณาเขตของจังหวัดนี้ จะไม่มีพ้นขุนเขาสระนามไปได้ ไม่ว่าจะเป็นยามรุ่งอรุณที่ตะวันเริ่มทอแสงผ่านหมอกสีขาวเบาบาง หรือยามเย็นใกล้สนธยาที่แสงอาทิตย์สั่งลาฟ้าลูบไล้เขาสระนามให้ดูอ่อนโยนนัก”

ข้อความนี้ใช้โวหารชนิดใด

ก. บรรยายโวหาร
ข. พรรณนาโวหาร
ค. อุปมาโวหาร
ง. สาธกโวหาร

ข้อ 7. “ยาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยาเม็ด ยาน้ำ หรือยาฉีด จะต้องอาศัยสิ่งประกอบ เช่น น้ำหรือแป้งเป็นตัวนำตัวยาเข้าสู่ร่างกายคนได้ และสิ่งประกอบเหล่านั้นเมื่อทำหน้าที่นำตัวยาเข้าไปบำบัดโรคแล้วมันก็ขับถ่ายสูญหายไปเอง ฉันใดฉันนั้น ศาสนพิธีนั้นเป็นสิ่งประกอบที่จะนำเนื้อแท้แห่งศาสนาเข้ากำจัดกิเลสในใจคน”

ข้อความนี้ใช้โวหารชนิดใด

ก. บรรยายโวหาร
ข. พรรณนาโวหาร
ค. อุปมาโวหาร
ง. สาธกโวหาร

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 8-10

ผมไม่ได้ข่าวคราวของพี่และครอบครัวมาเป็นเวลานาน...(1)....คุณลุง คุณป้า และพี่ๆ ทุกคนคงสุขสบายดี ส่วนทางครอบครัวของผมทุกคนอยู่เป็นปกติ คุณพ่อคุณแม่ ....(2)....อยู่เสมอว่าว่าคิดถึงคุณลุง คุณป้า และพี่ๆ ...(3)...จะมาเที่ยวที่บ้านของพี่ และอนุญาตให้ผมมาด้วย แต่โอกาสไม่อำนวยเลยเพราะการค้าทางนี้ยุ่งมาก


ข้อ 8. ควรใช้คำใดเติมลงในช่องว่างหมายเลข 1

ก. นึกว่า
ข. เห็นว่า
ค. หวังว่า
ง. เข้าใจว่า

ข้อ 9. ควรใช้คำใดเติมลงในช่องว่างหมายเลข 2

ก. บ่น
ข. วิตก
ค. อธิบาย
ง. ปรารภ

ข้อ 10. ควรใช้คำใดเติมลงในช่องว่างหมายเลข 3

ก. ใคร่
ข. ควร
ค. หวัง
ง. ดีใจ

ข้อ 11. ข้อใดกล่าวถึงสารคดีได้ถูกต้อง

ก. สารคดีมุ่งให้ความเพลิดเพลินเป็นสำคัญ
ข. สารคดีมุ่งให้ความรู้เป็นสำคัญ
ค. สารคดีมุ่งให้ผู้อ่านได้รับข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านเป็นสำคัญ
ง. สารคดีมุ่งให้ความรู้ ความจริง และความเพลิดเพลินเป็นสำคัญ

ข้อ 12. ข้อมูลเกี่วกับประเพณีบุญบั้งไฟ ควรเขียนเป็นสารคดีเชิงประวัติประเภทใด

ก. การเขียนประวัติสถานที่สำคัญ
ข. การเขียนประวัติโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ
ค. การเขียนประวัติบุคคลสำคัญ
ง. การเขียนประวัติงานประเพณี

ข้อ 13. การเขียนประวัติของเสาชิงช้า จัดเป็นการเขียนสารคดีประเภทใด

ก. การเขียนประวัติสถานที่สำคัญ
ข. การเขียนประวัติโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ
ค. การเขียนประวัติบุคคลสำคัญ
ง. การเขียนประวัติงานประเพณี

ข้อ 14. “การเสนอทรรศนะ เพื่อสนับสนุนทรรศนะของตน และคัดค้านทรรศนะของฝ่ายตรงข้าม” เป็นการใช้ภาษาในข้อใด

ก. การโต้แย้ง
ข. การแสดงเหตุผล
ค. การโน้มน้าวใจ
ง. การแสดงทรรศนะ

ข้อ 15. “ข้อมูล สถิติ หลักฐาน เหตุผล รวมทั้งทรรศนะของคนอื่นๆ” จัดอยู่ในส่วนใดของการโต้แย้ง

ก. ข้อยุติ
ข. ข้อสรุป
ค. ข้อสนับสนุน
ง. ข้อตัดสินใจ

ข้อ 16. คำพูดในข้อใดที่แสดงว่าผู้พูดใช้อารมณ์

ก. ความคิดบ้าๆ อย่างนี้ แก้ปัญหาจนตายก็ไม่สำเร็จ
ข. ถ้าคิดจะทำก็คงต้องรีบทำก่อนที่คนอื่นจะชิงลงมือไปเสียก่อน
ค. คิดให้รอบคอบกว่านี้จะดีกว่า ทำผลีผลามเกินไปอาจพลาดได้
ง. ถ้าคุณไม่คิดจะเสี่ยง คุณก็ไม่ต้องทำอะไรเลย อยู่เฉยๆ น่าจะดีเสียกว่า

ข้อ 17. “ข้าวโอ๊ตเป็นข้าวทั้งเมล็ด ประกอบไปด้วยรำข้าวที่เคลือบผิวเมล็ดข้าว ซึ่งอุดมด้วยใยอาหาร วิตามิน เกลือแร่และสารแอนติออกซิแดนท์” คำนิยามของข้อความนี้มีจุดอ่อนอย่างไร

ก. เป็นคำนิยามที่วกวน
ข. ใช้คำที่เข้าใจยากกว่าคำที่กำลังให้นิยาม
ค. เป็นการนิยามโดยมีอคติ
ง. เป็นคำนิยามที่ขาดข้อมูลที่ถูกต้อง

ข้อ 18. ข้อใดเป็นการนำเสนอปัญหาโดยไม่คาดคิดว่าจะก่อให้เกิดปัญหาได้ (ท ๒.๑ ม๔-๖/๑)

ก. การตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วทั้งพระราชอาณาจักร...กลับให้ผลที่ทำให้เป็นที่รำคาญ
ข. นึกไปน่าประหลาดที่สุด คนจำพวกนี้สู้อดทนต่อความลำบากเพื่อรักษาตำแหน่งเสมียนของเขา
ค. ถ้าจะเปรียบพืชที่เขาได้ทำให้งอกต้องนับว่าน้อยกว่าผลที่เขาได้กินเข้าไป
ง. ส่วนพวกที่ถูกคัดออกนั้นเล่าเป็นอย่างไรบ้าง ข้อนี้แหละเป็นที่น่าสังเวชนัก

ข้อ 19. รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชนิพนธ์บทความเรื่องโคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน โดยทรงใช้วิธีใด

กระตุ้นความคิดของผู้อ่าน

ก. ใช้ประโยคคำถาม
ข. ใช้ย่อหน้าขนาดสั้น
ค. ใช้ย่อหน้าขนาดยาว
ง. นำเสนอปัญหาที่ผู้อ่านไม่คาดคิด

ข้อ 20. “ข้อนี้แหละเป็นที่น่าสังเวชยิ่งนัก” ข้อความดังกล่าวหมายถึงข้อใด

ก. ปัญหาสตรีและเด็ก
ข. การถือเกียรติยศไม่มีมูล
ค. เสมียนที่มากเกินความจำเป็นจนต้องถูกคัดออก
ง. การวิวาทในประเด็นโคลนติดล้อ


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม