www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.5
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.5

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. เหตุใดจึงกล่าวว่า อันประเทศอย่างเมืองไทยของเรานี้ชาวนาชาวสวนอาจทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้ มากกว่าเสมียน

ก. เพราะกระทรวงทบวงการมีหัวเมืองมากกว่าความจำเป็น
ข. เพราะอาชีพชาวนาชาวสวนต้องตรากตรำงานหนัก
ค. เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
ง. เพราะคนในประเทศมีการศึกษาไม่มาก

ข้อ 2. การพูดอภิปรายมีลักษณะใกล้เคียงกับการพูดในข้อใด

ก. การปราศรัย
ข. การโต้แย้ง
ค. การสนทนา
ง. การเป็นพิธีกร

ข้อ 3. ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของการพูดอภิปราย

ก. เพื่อเสนอปัญหา
ข. เพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะอย่างมีเหตุผลตามหลักประชาธิปไตย
ค. เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดโดยความเห็นจะต้องสอดคล้องกัน
ง. เพื่อหาข้อยุติของปัญหา

ข้อ 4. “สลัดไดใดสลัดน้อง แหนงนอน ไพรฤๅ
เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไสร้
สละสละสมร เสมอชื่อ ไม้นา
นึกระกำนามไม้ แม่นแม้นทรวงเรียม”

ข้อใดไม่ปรากฎในคำประพันธ์นี้

ก. มีการเล่นคำ
ข. เล่นเสียงวรรณยุกต์
ค. ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ
ง. ใช้ชื่อต้นไม้เป็นสื่อในการพรรณนาความรัก

ข้อ 5. คำประพันธ์ในข้อใดใช้ลีลาการแต่งแบบนิราศ

ก. พิศโพ้นพฤกษ์พบู บานเบิก ใจนา
พลางคะนึงนุชน้อย แน่งเนื้อนวลสงวน

ข. สระเทินสระทกแท้ ไทถวิล อยู่เฮย
ฤๅใคร่คลายใจจินต์ จืดสร้อย

ค. พระกรายกรย่างเยื้อง จรลี
ลุยมหาวารี เรี่ยวกว้าง

ง. เคลื่อนพลตามเกล็ดนาค ตากเต็มทุ่งแถวเถื่อน

ข้อ 6. เหตุการณ์ใดไม่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ก. หวนหอบหักฉัตรา คชขาด ลงแฮ
ข. ฟอนฟาดสุงสุมาร มอดม้วย
ค. พระศรีสารีริกบรมธาตุ ไขโอภาสโศภิต ช่วงชวลิตพ่างผล
ง. ดาลมหาวาตะ ตื่นฟ้า

ข้อ 7. ข้อใดเป็นการแสดงยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์

ก. จงเจริญชเยศด้วย เดชะ
ชาวอยุธย์อย่าพะ พ่อได้

ข. พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล
เติมตรลอดแหล่งบน บ่อนใต้

ค. ไพรีเร่งสาดซ้อง โซรมปืนไฟไป่ต้อง
ตื่นเต้าแตกฉาน ผ้านนา

ง. พระตรีโลกนาถ แผ้ว เผด็จมาร
เฉกพระราชสมภาร พี่น้อง

ข้อ 8. “อุรารานร้าวแยก ยลสยบ
เอนพระองค์ลงทบ ท่าวดิ้น
เหนือคอคชซอนซบ สังเวช
วายชิวาตม์สุดสิ้น สู่ฟ้าเสวยสวรรค์”

เหตุการณ์ในคำประพันธ์เกิดขึ้นที่ใด

ก. อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ข. อ.ด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี
ค. ต.ตระพังตรุ จ.สุพรรณบุรี
ง. ต.โคกเผาข้าว จ.สุพรรณบุรี

ข้อ 9. “เจ้าปถพินทร์ผ่านทวีป ดับชนมชีพพิราลัย เอารสไทนฤเบศ นเรศวร์เสวยศวรรยา”

คำที่พิมพ์ ตัวหนาหมายถึงใคร

ก. พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง
ข. พระมหาอุปราชา
ค. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ง. สมเด็จพระมหาธรรมราชา

ข้อ 10. “ธก็ผะชดบัญชา เจ้าอยุธยามีบุตร ล้วนยงยุทธเชี่ยวชาญ หาญหักศึกบมิย่อ ต่อสู้ศึกบมิหยอน
ไป่พักวอนว่าใช้ ให้ธหวงธห้าม”

ก. น้อยใจ
ข. เจ็บใจ
ค. แค้นใจ
ง. เศร้าใจ

ข้อ 11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในเรื่องมัทนะพาธา

ก. สร้างตัวละครสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
ข. ตอนที่ต้องการเน้นอารมณ์มักใช้กาพย์
ค. มีบทเจรจาร้อยแก้วในส่วนของตัวละครที่ไม่สำคัญ
ง. เนื้อเรื่องบางตอนตัดตอนมาจากวรรณคดีสันสกฤต

ข้อ 12. คำที่พิมพ์ตัวหนาในข้อใดไม่ได้หมายถึงมัทนา

ก. พี่รักและกอบอภิระตี บมิเว้นสิเน่ห์หนัก
ข. มิให้นงรัตน์ ดื้อดึงขึ้งขัด ซึ่งพระอัชฌา
ค. ขอโฉมเฉลาปลง พระฤดีประนีประนอม
ง. มีสาวสุรางค์นางใน มากมวลแล้วไซร้ ในพระพิมานมณี

ข้อ 13. คำประพันธ์ในข้อใดมีน้ำเสียงแตกต่างจากข้ออื่น

ก. รูปเจ้าวิไลราว สุระแสร้งประจิตประจักษ์
มิควรจะร้างรัก เพราะพะธูพิถีพิถัน

ข. รับรักและยินยอม ดนุรักสมัครสมาน
หากนางมิข้องขัด ประดิพัทธ์ประสมประสาน

ค. อ้าฟังดนูเถิด มะทะนาและตอบวจี
พอให้ดนูนี้ สุขะรื่นระเริงระรวย

ง. ดนุถามก็เจ้าไซร้ บมิตอบณคำถาม
วนิดาพยายาม กะละเล่นสำนวนหวน

ข้อ 14. จากบทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา ข้อใดไม่ได้สะท้อนให้เห็นภาพผู้หญิงในยุคนั้น

ก. ผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพที่จะไม่รับรักชายที่ตนไม่รัก
ข. ผู้หญิงที่ไปหาผู้ชายก่อนเป็นเรื่องน่าอาย
ค. ผู้ชายมีอำนาจเหนือผู้หญิง
ง. ผู้หญิงงามเป็นที่หมายปองของผู้ชาย

ข้อ 15. ข้อใดเป็นการอธิบาย

ก. นางมาแล้วไซร้ แต่ว่าฉันใด จึ่งไม่พูดจา

ข. สุเทษณ์จ้องดูนาง, แต่นางยังคงตาลอยไม่จับตาอยู่

ค. จงเคลื่อนคลายฤทธิ์ จากจิตกัญญา
คลายคลายอย่าช้า สวัสดีสวาหาย!

ง. อันกุพชะกาหอม, บริโภคอร่อยเพลิน,
รสหวานสิหวานเชิญ นรลิ้มเพราะเลิศรส;

ข้อ 16. ข้อใดเป็นคำแผลงจากภาษาไทย

ก. คิริ – คีรี
ข. ชาตก – ชาดก
ค. ดัง – ดั่ง
ง. ขมอง – สมอง

ข้อ 17. “มาตย์ – อมาตย์” ใช้วิธีแผลงคำอย่างไร

ก. แผลงพยัญชนะ
ข. แผลงสระ
ค. แผลงวรรณยุกต์
ง. แผลงนฤคหิต

ข้อ 18. ข้อใดอ่านคำสมาสได้ถูกต้อง

ก. ประวัติศาสตร์ = ประ-หวัด-สาด
ข. อุบัติเหตุ = อุ-บัด-ติ-เหด
ค. เกษตรศาสตร์ = กะ-เสด-สาด
ง. ราชบุรี = ราด-บุ-รี

ข้อ 19. คำว่า “ราชินยานุสรณ์” แยกศัพท์อย่างไรจึงจะถูกต้อง

ก. ราช+อินย+อนุสรณ์
ข. ราชิน+อนุสรณ์
ค. ราชินี+อนุสรณ์
ง. ราชินยา+อนุ+สรณ์

ข้อ 20. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหนัวสือราชการภายนอก

ก. หนังสือที่ติดต่อระหว่างส่วนราชการ
ข. หนังสือที่ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก
ค. หนังสือที่ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดที่ไม่ใช่ราชการ
ง. หนังสือที่หน่วยงานอื่นมีถึงหน่วยราชการ


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม