www.kapukluk.com
 
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.1
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1

ชุด 1

advertisement

เลือกคำตอบ
ข้อ 1. Bobby:________. I’m Bobby.

ก. Goodbye
ข. Hello
ค. Nice to meet you
ข้อ 2.

Tina: What’s________name?
Sam: My name is Sam.

ก. this
ข. my
ค. your

ข้อ 3. จงให้ความหมายจากภาพด้านล่าง

ก. Open your book.
ข. Look.
ค. Stand up.

ข้อ 4. จงให้ความหมายจากภาพด้านล่าง

ก. Close your book.
ข. Sit down.
ค. Listen.
ข้อ 5. a b______d e ตัวอักษรในช่องว่างคือข้อใด

ก. g
ข. c
ค. f

ข้อ 6. m n o______q ตัวอักษรในช่องว่างคือข้อใด

ก. k
ข. p
ค. s

ใช้บทสนทนานี้ ตอบข้อ 7 - 8

Brainy:______(7) this?
Jenny:______(8) a book.

ข้อ 7.

ก. What’s
ข. What
ค. It’s

ข้อ 8.

ก. It
ข. It’s
ค. What

ข้อ 9.

ก. It’s a ruler.
ข. It’s a pen.
ค. It’s a pencil.
ข้อ 10.

ก. It’s a desk.
ข. It’s a chair.
ค. It’s a book.

advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม