www.kapukluk.com
 
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.1
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1

ชุด 1

advertisement

เลือกคำตอบ
ข้อ 1. จากรูปด้านล่างมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก

ก. 7 ดอก
ข. ๘ ดอก
ค. เก้าดอก
ข้อ 2. จำนวน สี่ เขียนแสดงด้วยตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยได้อย่างไร

ก. 1 ๑
ข. 3 ๓
ค. 4 ๔

ข้อ 3. ข้อใดถูกต้อง

ก. 9 มากกว่า 3 แต่น้อยกว่า 8
ข. 2 น้อยกว่า 5 แต่มากกว่า 1
ค. 6 มากกว่า 7 แต่น้อยกว่า 10

ข้อ 4. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

ก. 7 9 6 10 5
ข. 1 4 0 9 3
ค. 3 4 5 6 7
ข้อ 5. จากรูปด้านล่าง จงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและหาผลบวกได้ตรงกับข้อใด

ก. ประโยคสัญลักษณ์ 3 + 4 = 7
ข. ประโยคสัญลักษณ์ 3 + 5 = 8
ค. ประโยคสัญลักษณ์ 4 + 3 = 9

ข้อ 6. 2 + 6 = 6 + _______ ควรเติมตัวเลขใดลงในช่องว่าง

ก. 0
ข. 1
ค. 2

ข้อ 7. _______ + 7 = 7 ควรเติมตัวเลขใดลงในช่องว่าง

ก. 0
ข. 1
ค. 2

ข้อ 8. แม่ซื้อจานสีขาว 3 ใบ ซื้อจานสีชมพู 5 ใบ แม่ซื้อจานรวมกี่ใบ

จากโจทย์ปัญหา ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. แม่ซื้อจานรวม 8 ใบ
ข. แม่ซื้อจานสีชมพูมากกว่าจานสีขาว
ค. แม่ซื้อจานสีขาวมากกว่าจานสีชมพู

ข้อ 9. จากรูปด้านล่าง เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบและหาผลลบได้ตรงกับข้อใด

ก. ประโยคสัญลักษณ์ 4 – 2 = 2
ข. ประโยคสัญลักษณ์ 6 – 4 = 2
ค. ประโยคสัญลักษณ์ 6 – 2 = 4
ข้อ 10. 9 – 0 = _______ ผลลบในช่องว่างคือข้อใด

ก. 0
ข. 9
ค. 8


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม