www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. อากาศที่สัตว์ใช้หายใจ คือก๊าซชนิดใด

ก. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ข. ก๊าซไนโตรเจน
ค. ก๊าซออกซิเจน
ง. ก๊าซไฮโดรเจน

ข้อ 2. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์

ก. ยิ้ม ไม่ให้นกแก้วกินน้ำ
ข. แต้ว ให้กล้วยกับลิง
ค. นุ เลี้ยงปลาทองในขวดที่ปิดฝา
ง. เอ้ ใช้ก้างปลาเป็นอาหารไก่

ข้อ 3. กบจำศีลเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าข้อใด

ก. สัมผัส
ข. อุณหภูมิ
ค. แสง
ง. น้ำ

ข้อ 4. เพราะเหตุใดจิ้งจกสลัดหางเมื่อถูกแมวไล่

ก. เพื่อหลีกหนีศัตรู
ข. เพราะตกใจ
ค. เพื่อจะสร้างหางใหม่
ง. หางขาดง่ายหากวิ่งเร็ว

ข้อ 5. สัตว์ชนิดใดตอบสนองต่อแสง

ก. หอยแครง
ข. งู
ค. ไส้เดือนดิน
ง. ปู

ข้อ 6. สัตว์ชนิดใดที่ทางราชการใช้ฝึกกู้ระเบิด

ก. สุนัข
ข. ลิง
ค. นก
ง. แมว

ข้อ 7. เมื่อสัตว์ป่วย ควรพาไปหาใคร

ก. ทันตแพทย์
ข. สัตวแพทย์
ค. วิสัญญีแพทย์
ง. เภสัชศาสตร์

ข้อ 8. สัตว์ชนิดใดนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง

ก. แมวป่า
ข. กวาง
ค. กระต่าย
ง. เสือดาว

ข้อ 9. ถ้าเราท้องผูกควรรับประทานอาหารหมู่ใด

ก. หมู่ที่ 5
ข. หมู่ที่ 4
ค. หมู่ที่ 1
ง. หมู่ที่ 6

ข้อ 10. โรคอ้วนเกิดจากการกินอาหารประเภทใดมากเกินไป

ก. ไขมัน คาร์โบไฮเดรต
ข. วิตามิน เกลือแร่
ค. โปรตีน ไขมัน
ง. แร่ธาตุ เส้นใย

advertisement