www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.2

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ห้องน้ำไม่เพียงพอกับการใช้บริการนักเรียน

ก. จำนวนนักเรียนคงที่
ข. จำนวนนักเรียนลดลง
ค. จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
ง. ห้องน้ำไม่สะอาด

ข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่สถานที่ที่แสดงถึงความเป็นมาของชุมชน

ก. สถานบันเทิง
ข. ปูชนียสถาน
ค. โบราณสถาน
ง. บ้านผู้ใหญ่บ้าน

ข้อ 3. วิถีชีวิตของคนในชุมชนไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด

ก. วัฒนธรรมในชุมชน
ข. ลักษณะนิสัยของแต่ละคน
ค. สภาพแวดล้อมบริเวณชุมชน
ง. แหล่งน้ำ

ข้อ 4. ถาวรถูกโจรจี้ชิงสร้อยคอไป ถาวรควรไปแจ้งความที่สถานที่ใด

ก. ตลาด
ข. โรงเรียน
ค. สถานีตำรวจ
ง. โรงพยาบาล

ข้อ 5. ข้อใดคือการทักทายของคนไทย

ก. การไหว้
ข. การจับมือ
ค. การตบไหล่เบาๆ
ง. การหอมแก้ม

ข้อ 6. ข้อใดไม่ใช่มรดกทางวัฒนธรรม

ก. วัดวาอาราม
ข. โรงพยาบาล
ค. โบราณวัตถุ
ง. เครื่องจักสาน

ข้อ 7.การผลิตปลากระป๋อง จัดเป็นอาชีพใด

ก. อาชีพหัตถกรรม
ข. อาชีพเกษตรกรรม
ค. อาชีพอุตสาหกรรม
ง. อาชีพทหาร

ข้อ 8. ข้อใดคือเขตการปกครองที่เล็กที่สุด

ก. หมู่บ้าน
ข. ตำบล
ค. อำเภอ
ง. จังหวัด

ข้อ 9. ข้อใดไม่ใช่อาชีพหัตถกรรม

ก. ทอผ้า
ข. ปลูกผลไม้
ค. ทำเครื่องปั้นดินเผา
ง. ดอกไม้ประดิษฐ์

ข้อ 10. การนำเงินไปแลกกับผลผลิตและบริการเรียกว่าอะไร

ก. ผู้ซื้อ
ข. การขาย
ค. การซื้อหรือใช้บริการ
ง. การขนส่ง

advertisement