www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.2

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ถ้าปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2550 ปีที่แล้วตรงกับข้อใด

ก. พ.ศ. 2549
ข. พ.ศ. 2551
ค. พ.ศ. 2552
ง. พ.ศ. 2553

ข้อ 2. ถ้านักเรียนต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติโรงเรียนจะหาแหล่งข้อมูลได้จากที่ใด

ก. หนังสือพิมพ์
ข. เอกสารวิชาการ
ค. ครูใหญ่
ง. แผ่นพับ

ข้อ 3. ข้อใดไม่ใช่วิธีแสวงหาข้อมูลประวัติของโรงเรียน

ก. สอบถามคุณครู
ข. ถ่ายรูปบริเวณโรงเรียนปัจจุบัน
ค. อ่านจากหนังสือความเป็นมาของโรงเรียน
ง. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต

ข้อ 4. ข้อใดไม่ใช่วิธีการนำเสนอข้อมูล

ก. บอกเล่าเป็นคำพูด
ข. เขียนเป็นรายงาน
ค. อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ง. ถ่ายเอกสารแจกจ่าย

ข้อ 5. ข้อใดเป็นของเล่นเด็กไทยในอดีต

ก. มอญซ่อนผ้า
ข. เกมคอมพิวเตอร์
ค. ปืนลม
ง. รถวิทยุบังคับ

ข้อ 6. อาชีพใดเหมาะสำหรับชุมชนเมือง

ก. ชาวประมง
ข. ช่างซ่อมรถ
ค. ชาวสวน
ง. ปลูกมันสำปะหลัง

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันแตกต่างจากอดีต

ก. ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำ
ข. การเดินทางทางบกสะดวก
ค. ความเจริญของชุมชนเมือง
ง. การพัฒนาเทคโนโลยี

ข้อ 8. ข้อใดมีส่วนทำให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง

ก. ครูไม่ดุนักเรียน
ข. นักเรียนไม่เชื่อฟังครู
ค. ชุมชนมีความเจริญมากขึ้น
ง. นักเรียนเรียนหนังสือเก่งขึ้น

ข้อ 9. ข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียน

ก. อ้วนแข่งขันวาดภาพได้รางวัลที่ 3
ข. อั๋นเล่นพนันฟุตบอลกับเพื่อน
ค. อุ้มวาดการ์ตูนลงในหนังสือของห้องสมุด
ง. อุ๋งอิงเดินลัดสนาม

ข้อ 10. ถ้านักเรียนเห็นเพื่อนลืมของไว้ในห้องสมุด ควรทำอย่างไร

ก. เก็บไปคืนเพื่อน
ข. เก็บไปซ่อนที่อื่น
ค. เก็บไว้ใช้เอง
ง. เมินเฉย ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น

advertisement