www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.2

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมในครอบครัวของไทย

ก. เคารพผู้อาวุโส
ข. ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ค. แสดงความเคารพด้วยการจับมือ
ง. ไปมา ลาไหว้

ข้อ 2. ใครควรปรับปรุงตัวเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น

ก. จ๋าเอาแต่ใจตนเอง
ข. แตงโมมีน้ำใจกับเพื่อน
ค. โอ๋ไม่ทะเลาะกับเพื่อน
ง. โอ๋เอ๋ไหว้ผู้ใหญ่เมื่อพบปะ

ข้อ 3. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนเพื่ออะไร

ก. เพื่อเป็นที่รักของคุณครู
ข. เพื่อมีกฎเกณฑ์ในการเล่นกับเพื่อน
ค. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ง. เพื่อให้คนรอบข้างรักเรา

ข้อ 4. นักเรียนมีส่วนช่วยอนุรักษ์ภาษาไทย ได้อย่างไร

ก. เรียนเสริมพิเศษนอกเวลาเรียน
ข. ซื้อหนังสือภาษาไทยมาเก็บไว้
ค. ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
ง. ใช้สำนวนภาษาอังกฤษปนภาษาไทย

ข้อ 5. ข้อใดไม่ใช่การแสดงความเคารพของไทย

ก. การกราบ
ข. การกอด
ค. การไหว้
ง. การพนมมือ

ข้อ 6. ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติไทย

ก. บ้านสองชั้น
ข. แต่งกายชุดไทย
ค. การไหว้
ง. เรือนไทย

ข้อ 7. วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี มีความสำคัญอย่างไร

ก. เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ยุทธหัตถี
ข. เพื่อระลึกถึงวีระกรรมชาวบ้านบางระจัน
ค. เพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
ง. เพื่อระลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้อ 8. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง นักเรียนควรไปจังหวัดใด

ก. สุโขทัย
ข. อยุธยา
ค. สุพรรณบุรี
ง. เชียงใหม่

ข้อ 9. ข้อใดแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ก. ปราสาทหินพนมรุ้ง
ข. พระปฐมเจดีย์
ค. เจดีย์ยุทธหัตถี
ง. ปราสาทเขาพระวิหาร

ข้อ 10. ภูมิปัญญาชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตอย่างไร

ก. ภูมิปัญญาเป็นการจัดการเรียนการสอนให้กับชาวบ้าน
ข. ภูมิปัญญาคือการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่น
ค. ภูมิปัญญาเป็นการแก้ปัญหาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
ง. ภูมิปัญญาเป็นความเชื่อที่ล้าสมัย

advertisement