www.kapukluk.com
 
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2

ชุด 1

เลือกคำตอบ

จากบทสนทนาด้านล่างจงเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์ ใช้ตอบคำถามข้อ 1-5

ข้อ 1.

ก. Good evening.
ข. Good afternoon.
ค. Good morning.
ง. Hi.

ข้อ 2.

ก. Fine, thank you.
ข. Goodbye.
ค. My name is Astor.
ง. Yes. I have.

ข้อ 3.

ก. How are you?
ข. And you?
ค. What’s your name?
ง. What is today.

ข้อ 4.

ก. Hello.
ข. I am A.
ค. Fine, thank you.
ง. Yes, thank you.

ข้อ 5.

ก. Hello.
ข. I am A.
ค. Goodbye.
ง. No.

Lisa : Good morning.
_________________ (6)
Jack : Fine, thank you.
And you?
Lisa : _________________ (7)

จากบทสนทนาจงเติมคำให้สมบูรณ์ ข้อ 6-7

ข้อ 6.

ก. How do you do?
ข. How are you?
ค. What’s your name?
ง. Good morning.

ข้อ 7.

ก. Good morning.
ข. Goodbye.
ค. Fine, thank you.
ง. Yes, I am.

Sam : _________________ (8)
Ginger : My name is Ginger.
_________________ (9)
Lisa : I’m fine. Thank you.
Goodbye.
Ginger : _________________ (10)

จากบทสนทนาจงเติมคำให้สมบูรณ์ ข้อ 8-10

ข้อ 8.

ก. How do you do?
ข. What’s your name?
ค. How are you?
ง. What she’s name.

ข้อ 9.

ก. How are you?
ข. How old are you?
ค. How are you doing?
ง. How much is it?

ข้อ 10.

ก. Hello.
ข. Thank you.
ค. Goodbye.
ง. bye.

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม