www.kapukluk.com
 
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2

ชุด 2

เลือกคำตอบ

Anne : ____________(1) this?
Ginger : ____________(1) a cup.
Anne : Is this a glass?
Tom : No, it ____________(3).
It is ___________(4) cup.

จากบทสนทนา จงเติมคำให้สมบูรณ์ ข้อ 1-4

ข้อ 1.

ก. That’s
ข. It’s
ค. What’s
ง. This’s

ข้อ 2.

ก. That’s
ข. It’s
ค. What’s
ง. This’s

ข้อ 3.

ก. aren’t
ข. is
ค. isn’t
ง. have’t

ข้อ 4.

ก. an
ข. on
ค. a
ง. The

Sam : ____________(5) that?
Ginger : It’s ____________(6) plane.
Sam : Is that a bird?
Ginger : ____________(7), it isn’t.
____________(8) a plane.
Sam : Um, it is a small plane.

จากบทสนทนา จงเติมคำให้สมบูรณ์ ข้อ 5-8

ข้อ 5.

ก. What’s
ข. Where’s
ค. When’s
ง. Why

ข้อ 6.

ก. on
ข. a
ค. an
ง. in

ข้อ 7.

ก. No
ข. Yes
ค. What
ง. It

ข้อ 8.

ก. They’re
ข. It’s
ค. What’s
ง. How

Lisa : Is it ____________(9) fish?
Anne : No, it’s my fish.
It’s Tom ___________(10) bowl.

ข้อ 9.

ก. your
ข. my
ค. mine
ง. he

ข้อ 10.

ก. ’s
ข. ’re
ค. ’m
ง. ’t

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม