www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2

ชุด 3

เลือกคำตอบ

เลือกคำที่มีอักษรตรงที่กำหนดในแต่ละข้อ 1-10

ข้อ 1. A is for _______________.

ก. axe
ข. bed
ค. fine
ง. bird

ข้อ 2. B is for _______________.

ก. pink
ข. clock
ค. bed
ง. cook

ข้อ 3. C is for _______________.

ก. fat
ข. cat
ค. rat
ง. fan

ข้อ 4. D is for _______________.

ก. dog
ข. ten
ค. comb
ง. five

ข้อ 5. E is for _______________.

ก. bird
ข. leg
ค. egg
ง. no

ข้อ 6. F is for _______________.

ก. moon
ข. flower
ค. sky
ง. home

ข้อ 7. G is for _______________.

ก. glass
ข. fan
ค tea
ง. money


ข้อ 8. H is for _______________.

ก. frog
ข. pot
ค. hen
ง. car

ข้อ 9. I is for _______________.

ก. jug
ข. ice
ค. friend
ง. food

ข้อ 10. J is for _______________.

ก. jar
ข. ruler
ค. pen
ง. sport

advertisement