www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. “วินัยเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้ 129 ตัว” ข้อใดถูกต้อง

ก. หากดนัยซื้อปลาหางนกยูงมาอีก 150 ตัว วินัยจะมีปลาหางนกยูง 270 ตัวพอดี
ข. หากวินัยให้ปลาหางนกยูงแก่เพื่อนไป30 ตัว วินัยจะเหลือปลาหางนกยูง 99 ตัว
ค. หากปลาหางนกยูงของวินัยตายไป 27 ตัว วินัยจะเหลือปลาหางนกยูง 100 ตัว
ง. หากวินัยซื้อปลากัดมาเพิ่ม 2 ตัว วินัยจะมีปลาหางนกยูงเพิ่มเป็น 131 ตัว

ข้อ 2. “แม่เก็บมะม่วงได้ 485 ผล” ข้อใดถูกต้อง

ก. หากแม่ขายให้พ่อค้าไป 285 ผล แม่จะเหลือมะม่วง 150 ผล
ข. หากแม่แบ่งให้เพื่อนบ้านครึ่งหนึ่งของมะม่วงที่มี แม่จะเหลือมะม่วง 142 ผล
ค. หากแม่ไปเก็บมะม่วงแล้วได้มาอีก 170 ผล แม่จะมีมะม่วงทั้งหมด 655 ผล
ง. หากแม่เก็บมะม่วงเพิ่มได้อีก 15 ผล แต่เน่าเสีย 10 ผล จะเหลือมะม่วงผลดี 485 ผล

ข้อ 3. ข้อใดเป็นเครื่องมือวัดที่มีหน่วยวัดไม่มาตรฐานทั้งหมด

ก. คืบ ศอก ไม้บรรทัด
ข. วา ก้าว คืบ
ค. ไม้เมตร ไม้บรรทัด สายวัดตัว
ง. ศอก นิ้ว เข่า

ข้อ 4. นิดเตี้ยกว่าน้อย แต่สูงกว่าหน่อย ใครเตี้ยที่สุด

ก. นิด
ข. น้อย
ค. หน่อย
ง. ทุกคนสูงเท่ากัน

ข้อ 5. ถ้าต้องการวัดความสูงของตู้เสื้อผ้า ควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด

ก. ตลับเมตร
ข. สายวัดตัว
ค. ไม้บรรทัด
ง. เชือกวัด

ข้อ 6. เชือกยาว 2 เมตร มีความยาวเท่ากับข้อใด

ก. ไม้ไผ่ยาว 100 เซนติเมตร
ข. ผ้ายาว 200 เซนติเมตร
ค. สายยางยาว 250 เซนติเมตร
ง. เชือกยาว 2,000 เซนติเมตร

ข้อ 7. ข้าวสาร 1 กระสอบ ควรใช้เครื่องชั่งในข้อใด

ก. เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน
ข. เครื่องชั่งสองแขน
ค. เครื่องชั่งสปริง
ง. เครื่องชั่งน้ำหนัก

ข้อ 8. “ชั่งเงาะ 1 ถุง บนเครื่องชั่งสปริง เข็มชี้อยู่ระหว่างตัวเลข 2 กับ 3 ข้อใดถูกต้อง

ก. เงาะ 1 ถุง หนักน้อยกว่า 2 กิโลกรัม
ข. เงาะ 1 ถุง หนักมากกว่า 3 กิโลกรัม
ค. เงาะ 1 ถุง หนักมากกว่า 2 กิโลกรัม แต่น้อยกว่า 3 กิโลกรัม
ง. เงาะ 1 ถุง หนักมากกว่า 2 กิโลกรัม แต่มากกว่า 3 กิโลกรัม

ข้อ 9. ข้อใดมีน้ำหนักเท่ากันทั้งหมด

ก. 3 กิโลกรัม, 30 ขีด, 3,000 กรัม
ข. 4 กิโลกรัม, 4 ขีด, 400 กรัม
ค. 5 กิโลกรัม, 50 ขีด, 500 กรัม
ง. 10 กิโลกรัม, 10 ขีด, 1010 กรัม

ข้อ 10. “เนื้อหมูหนัก 1 กิโลกรัม 3 ขีด เนื้อไก่หนัก 1 กิโลกรัม 8 ขีด” ข้อใดถูกต้อง

ก. เนื้อหมู หนักกว่า เนื้อไก่
ข. เนื้อไก่ หนักกว่า เนื้อหมู
ค. เนื้อหมู หนักเท่ากับ เนื้อไก่
ง. เนื้อหมูหนักกว่าเนื้อไก่ 5 ขีด


advertisement