www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ซื้อเงาะมา 130 กิโลกรัม เหลือจากการขาย 25 กิโลกรัม ขายเงาะได้กี่กิโลกรัม

ก. 105 กิโลกรัม
ข. 95 กิโลกรัม
ค. 85 กิโลกรัม
ง. 75 กิโลกรัม

ข้อ 2. หากถังใบหนึ่งจุน้ำ 12 แก้ว ถ้าต้องการใส่น้ำครึ่งถัง ต้องตวงน้ำใส่ถังกี่แก้ว

ก. 4 แก้ว
ข. 6 แก้ว
ค. 8 แก้ว
ง. 10 แก้ว

ข้อ 3. มีข้าวสาร 75 ลิตร มากกว่าข้าวเปลือก 27 ลิตร มีข้าวเปลือกกี่ลิตร

ก. 44 ลิตร
ข. 46 ลิตร
ค. 48 ลิตร
ง. 50 ลิตร

ข้อ 4. ถังใบหนึ่งจุน้ำได้ 8 ลิตร ถ้าต้องการแบ่งน้ำใส่ขวด ขวดละครึ่งลิตร จะต้องใช้ขวดกี่ใบ

ก. 8 ใบ
ข. 16 ใบ
ค. 20 ใบ
ง. 15 ใบ

ข้อ 5. ข้อใดเป็นรูปเรขาคณิตทั้งหมด

ข้อ 6. ข้อใดมีลักษณะเป็นทรงกระบอก

ก. กล่องกระดาษ
ข. ขวด
ค. ลูกปิงปอง
ง. ตู้เสื้อผ้า

ข้อ 7. ถ้านำรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะเหมือนกัน 2 รูปวางต่อกัน จะเกิดเป็นรูปอะไร

ก. รูปสามเหลี่ยม
ข. รูปวงรี
ค. รูปสี่เหลี่ยม
ง. รูปขนมเปียกปูน

ข้อ 8. ส่วนที่แรเงาในข้อใดเป็นรูปสี่เหลี่ยม

ข้อ 9. แบบรูปของจำนวนในข้อใดลดลงทีละ 10

ก. 45, 55, 65, 75, 85, …
ข. 78, 76, 74, 72, 70, …
ค. 125, 115, 105, 95, 85, …
ง. 285, 275, 265, 255, 235, …

ข้อ 10. 245, 250, 255, …, 265, 270 จำนวนที่หายไป คือจำนวนอะไร

ก. 268
ข. 260
ค. 263
ง. 256

advertisement