www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ใช้บทสนทนาต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 1-2

Sam : ________________(1)
Nancy : My name’s Nancy.
Sam : How old are you?
Nancy : ________________(2)

ข้อ 1.

ก. What colour is it?
ข. How do you do?
ค. What’s your name?
ง. How are you?

ข้อ 2.

ก. It’s nine baht.
ข. I’m fine.
ค. I’m nine years old.
ง. It’s yellow.

ใช้บทสนทนาต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 3-4

A : Good morning.
________________(3)
B : ________________(4)

ข้อ 3.

ก. I’m fine.
ข. And you?
ค. How are you?
ง. How old are you?


ข้อ 4.

ก. Fine, thanks.
ข. Thank you.
ค. Goodbye.
ง. Excuse me.

ใช้บทสนทนาต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 1-2

A : What’s your name?
B : ________________(5)
A : ________________(6)
B :I’m ten years old

ข้อ 5.

ก. Goodbye, A.
ข. My name’s B.
ค. I am B.
ง. Hi, A.

ข้อ 6.

ก. How tall are you?
ข. How do you do?
ค. How are you?
ง. How old are you?

ข้อ 7. จากภาพด้านล่างใช้ตอบคำถาม

Susan: What are they?
David : ________________

ก. They are ovals.
ข. They are circles.
ค. They are triangles.
ง. They are squares.

ข้อ 8.

A : ________________
B : It’s a tiger.

ก. What is it?
ข. What are they?
ค. Who is she?
ง. Are they a tiger?


ข้อ 9.
A : ________________
B : They are pens.

ก. Are they pens?
ข. Who is he?
ค. What is it?
ง. What are they?


ข้อ 10.

A : _______________.
B : It’s a cap.

a. Is it a cap?
b. Is it a cap or a hat?
c. What are they?
d. Are they caps or hats?


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม