www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.4

ชุดชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมของคนในสังคมยกเว้นข้อใด

ก. ความสามัคคี
ข. ความเมตตากรุณา
ค. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ง. ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

ข้อ 2. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาสามารถพิสูจน์ได้โดยวิธีใดมากที่สุด

ก. การฟัง
ข. การอ่าน
ค. การพูด
ง. การปฏิบัติ

ข้อ 3. หลักการที่เหมือนกันของทุกศาสนาคือข้อใดภูมิศาสตร์

ก. ยึดมั่นในศาสดา
ข. จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า
ค. สอนให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว
ง. สอนให้ยึดมั่นในพิธีกรรมทางศาสนา

ข้อ 4. ข้อใด ไม่ใช่ ความสำคัญของศาสนา

ก. ทำให้ผู้นับถือได้ขึ้นสวรรค์
ข. ทำให้ผู้ปฏิบัติตามเป็นคนดี
ค. ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข
ง. ทำให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิต

ข้อ 5. ถ้าเรามีเพื่อนที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับเรา เราควรปฏิบัติอย่างไร

ก. เลิกคบกับเพื่อนคนนั้น
ข. ไม่ทำตัวสนิทสนมด้วย
ค. ชักชวนให้นับถือศาสนาเดียวกับเรา
ง. ไม่พูดลบหลู่ศาสนาที่เพื่อนนับถือ

ข้อ 6. ในวันสำคัญทางศาสนา นอกจากจะประกอบพิธีกรรมแล้ว นักเรียนสามารถทำอะไรได้อีก

ก. ช่วยพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา
ข. ออกไปยิงนกตกปลากับเพื่อน
ค. ออกไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด
ง. นอนดูโทรทัศน์อยู่กับบ้าน

ข้อ 7. ศาสนาแต่ละศาสนามีความแตกต่างกันในเรื่องใดมากที่สุด

ก. พิธีกรรม
ข. จุดมุ่งหมาย
ค. ประโยชน์ที่ได้รับ
ง. การทำนุบำรุงศาสนา

ข้อ 8. ข้อใดไม่จัดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ก. ลูกโลก
ข. เข็มทิศ
ค. นาฬิกา
ง. แผนที่

ข้อ 9. ข้อใดเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก

ก. ส่งเสริมให้ลูกรักการเรียน
ข. อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี
ค. หาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
ง. อำนวยความสะดวกแก่ลูกทุกทาง

ข้อ 10. ข้อใดเป็นหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่

ก. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
ข. ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่
ค. ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
ง. ตั้งใจเรียนหนังสือ


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม