www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.4

ชุดชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ครอบครัวจะมีความสุข ถ้าทุกคนปฏิบัติตนอย่างไร

ก. คอยสอดส่องความประพฤติของทุกคน
ข. คอยให้ผู้อื่นมาช่วยงานตนอยู่เสมอ
ค. ถ้าใครทำดีก็จะทำดีตอบ
ง. ทำตามหน้าที่ของตน

ข้อ 2. สิ่งสำคัญที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขคือข้อใด

ก. ขนาดของบ้าน
ข. จำนวนสมาชิกในบ้าน
ค. ความรักความเข้าใจกัน
ง. สภาพแวดล้อมในบ้าน

ข้อ 3. เราจะช่วยบำรุงรักษาป่าไม้ได้อย่างไร

ก. ปลูกป่าทดแทน
ข. ไม่ตัดไม้ทั้งหมด
ค. ห้ามคนเข้าไปในเขตป่าสงวน
ง. ห้ามนำสินค้าที่ทำจากไม้ส่งออกไปขายต่างประเทศ

ข้อ 4. ปัญหาใดมักเกิดขึ้นในชุมชนเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ

ก. ปัญหาการว่างงาน
ข. ปัญหาการจราจรติดขัด
ค. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
ง. ปัญหาที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศ

ข้อ 5. ข้อใดเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนได้ดีที่สุด

ก. เศรษฐกิจ
ข. การเมือง
ค. การศึกษา
ง. การคมนาคม

ข้อ 6. นักเรียนเห็นคนในชุมชนกำลังช่วยกันทำความสะอาดในชุมชน นักเรียนควรทำอย่างไร

ก. ทำเป็นเฉยๆ
ข. เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน
ค. เข้าไปยืนดูคนอื่นทำ
ง. เข้าไปช่วยตามความสามารถ

ข้อ 7. การอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องยึดอะไรเป็นหลักปฏิบัติ

ก. กฎหมาย
ข. ฐานะ
ค. ความรู้
ง. ความประพฤติ

ข้อ 8. การเลือกซื้อสินค้าต้องคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด

ก. ความจำเป็น
ข. ราคาสินค้า
ค. คุณภาพสินค้า
ง. ผู้ผลิตสินค้า

ข้อ 9. ก่อนซื้อสินค้าเราควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ดูว่าลดราคาหรือเปล่า
ข. ดูว่ามีของแถมหรือเปล่า
ค. ต่อรองราคากับคนขายก่อน
ง. สืบราคาจากหลายๆ ร้านก่อนซื้อ

ข้อ 10. ในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันใน ระบอบประชาธิปไตยจะหาข้อยุติได้อย่างไร

ก. ให้ประชาชนตัดสิน
ข. ให้เสียงข้างมากตัดสิน
ค. ให้ผู้ที่เสนอความคิดเห็นตัดสิน
ง. ให้คนที่มีความสามารถสูงสุดตัดสิน

advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม