www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.4

ชุดชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. กฎหมายแม่บทที่ใช้ในการปกครองประเทศเรียกว่าอะไร

ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. รัฐธรรมนูญ
ง. ธรรมนูญการปกครอง


ข้อ 2. อำนาจในการปกครองประเทศแบบประชาธิปไตย ได้มาอย่างไร

ก. การปฏิวัติ
ข. การเลือกตั้ง
ค. การทำรัฐประหาร
ง. การสืบทอดอำนาจ

ข้อ 3. ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ควรทำอย่างไรเมื่อมีการเลือกตั้ง

ก. ไปเลือกคนดีมีความสามารถ
ข. เข้าไปกาบัตรให้เป็นบัตรเสีย
ค. ถ้ามีคนมาซื้อเสียงก็ไปเลือกคนนั้น
ง. ไปทำงานอย่างอื่นที่มีความสำคัญกว่า

ข้อ 4. การนอนหลับทับสิทธิ์มีผลเสียอย่างไร

ก. มีคนแอบอ้างใช้สิทธิ์แทน
ข. คนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นคนไม่ดี
ค. ทำให้จำนวนผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น
ง. ทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ผล

ข้อ 5. ถ้ามีการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกันในที่ประชุม นักเรียนจะทำอย่างไร

ก. ทำตามข้อโต้แย้งนั้น
ข. ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นนั้น
ค. รับฟังความคิดเห็นนั้นและคิดทบทวน
ง. เดินออกจากที่ประชุม

ข้อ 6. นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นนักเรียนที่ดี

ก. คอยรับใช้ครูตามที่ครูบอก
ข. ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน
ค. มาโรงเรียนเช้า กลับจากโรงเรียนค่ำ
ง. ไปช่วยเชียร์กีฬาของโรงเรียนทุกครั้ง

ข้อ 7. การตัดต้นไม้มีผลเสียในแง่ใดมากที่สุด
ก. ฝนแล้ง
ข. อากาศร้อน
ค. พันธุ์พืชถูกทำลาย
ง. สัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัย

ข้อ 8. ข้อใดเป็นวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ดีที่สุด

ก. ไม่เข้าไปเที่ยวในป่า
ข. ปลูกป่าไม้ทดแทน
ค. ทำป้ายประกาศห้ามตัดไม้
ง. เห็นใครทำลายป่าก็เข้าไปตักเตือน

ข้อ 9. ข้อใดคือการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์อย่างรวดเร็ว

ก. ล่าสัตว์เพื่อใช้ในการทดลอง
ข. ล่าสัตว์เพื่อป้องกันอันตราย
ค. ล่าสัตว์เพื่อทำการค้า
ง. ล่าสัตว์เพื่อไว้ใช้งาน

ข้อ 10. ถ้าเราทำอะไรผิดแล้วกล่าวคำว่า ขอโทษผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรมากที่สุด

ก. ให้อภัย
ข. ดีใจ
ค. ปลื้มใจ
ง. สงสาร


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม