www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา ป.4

ชุดชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ถ้าเรามีเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว ควรทำอย่างไร

ก. นำไปทิ้ง
ข. นำไปขาย
ค. เก็บไว้ทำผ้าขี้ริ้ว
ง. นำไปบริจาคคนยากจน

ข้อ 2. การตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ที่ดีที่สุดคือข้อใด

ก. ช่วยงานบ้าน
ข. ทำตนเป็นคนดี
ค. กลับบ้านตรงเวลา
ง. ดูแลท่านเมื่อเจ็บป่วย

ข้อ 3. การปฏิบัติงานตามมงคล 38 ประการมีผลดีอย่างไร

ก. มีความสุขความเจริญ
ข. ได้รับรางวัลว่าเป็นคนดี
ค. ได้รับทรัพย์มรดกจากพ่อแม่
ง. ได้ชื่อว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา

ข้อ 4. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามุ่งพัฒนาด้านใด

ก. ร่างกาย
ข. จิตใจ
ค. สมอง
ง. วาจา

ข้อ 5. เราสามารถขจัดความลุ่มหลงงมงายได้ด้วย การปฏิบัติธรรมข้อใด

ก. ไตรสิกขา
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. พรหมวิหาร 4
ง. อิทธิบาท 4

ข้อ 6. หนทางแก้ปัญหาที่ถูกที่สุดคือวิธีใด

ก. ใช้กำลัง
ข. ใช้อาวุธ
ค. ใช้เหตุผล
ง. ใช้อารมณ์

ข้อ 7. เวลาเกิดความทุกข์ เราจะแก้ปัญหาอย่างไร

ก. เก็บไว้ในใจ
ข. บอกให้คนอื่นรู้
ค. หาสาเหตุแล้วแก้ไข
ง. ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ

ข้อ 8. ถ้าจิตใจเราไม่สงบ เราควรทำอย่างไร

ก. ฝึกถือศีล
ข. ฝึกบริจาคทาน
ค. ฝึกฟังพระเทศน์
ง. ฝึกนั่งสมาธิภาวนา

ข้อ 9. การเล่นกีฬาในข้อใด ควรยึดถือพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “สุขา สังฆัสสะ สามัคคี”

ก. ว่ายน้ำ
ข. ยิมนาสติก
ค. ฟุตบอล
ง. ยกน้ำหนัก

ข้อ 10. สมเด็จพระบรมราชชนกมีคุณธรรมสำคัญเรื่องใดที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง

ก. ความอดทน
ข. ความขยันหมั่นเพียร
ค. ความเมตตากรุณา
ง. ความเฉลียวฉลาด


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม