www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา ป.4

ชุดชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ขณะที่เรานั่งอยู่ที่เก้าอี้ แล้วพระสงฆ์เดินมาหา เราควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ก้มลงกราบกับพื้น
ข. ยกมือไหว้
ค. ลุกขึ้นยืนรับ
ง. เดินหนี

ข้อ 2. ข้อใดหมายถึงการละเว้นความชั่ว

ก. ไม่ฆ่าสัตว์
ข. ไม่เชื่อฟังผู้อื่น
ค. ไม่ทำงานช่วยเพื่อน
ง. ไม่แสดงความคิดเห็น

ข้อ 3. ข้อใดแสดงว่าเป็นคนมีสติ

ก. คิดถึงเรื่องต่างๆ ขณะเรียน
ข. ก่อนจะพูดอะไรต้องคิดก่อน
ค. ก่อนจะทำอะไรบอกพ่อแม่ก่อน
ง. ก่อนจะทำอะไรต้องถามเพื่อนก่อน

ข้อ 4. ช่วงเวลาใดที่ฝึกนั่งสมาธิได้ดีที่สุด

ก. ก่อนไปโรงเรียน
ข. ก่อนรับประทานอาหาร
ค. ก่อนเข้านอน
ง. ก่อนกลับบ้าน

ข้อ 5. ใครไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อความซื่อสัตย์สุจริต

ก. ปลาทำตามคำพูด
ข. ปอทำตามใจตนเอง
ค. ปุ้มทำผิดก็ยอมรับผิด
ง. ป้อมทำทุกอย่างแบบตรงไปตรงมา

ข้อ 6. สำนวนใดเกี่ยวข้องกับการมีสัจจะ

ก. คางคกขึ้นวอ
ข. กงเกวียนกำเกวียน
ค. งมเข็มในมหาสมุทร
ง. เสียชีพอย่าเสียสัตย์

ข้อ 7. ถ้าทุกคนมีความเมตตากรุณาจะเกิดผลดี อย่างไร

ก. ทุกคนจะเรียนเก่งเหมือนกัน
ข. เศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้น
ค. ต่างประเทศให้ความเชื่อถือ
ง. คนในสังคมอยู่กันอย่างเป็นสุข

ข้อ 8. คนที่มีความเมตตากรุณา คือคนที่มี ลักษณะอย่างไร

ก. คนที่มีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ข. คนที่มีนิสัยหลอกลวง
ค. คนที่มีนิสัยดุร้ายน่ากลัว
ง. คนที่มีนิสัยขี้ขลาด

ข้อ 9. ข้อใดคือการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ

ก. ช่วยปลูกต้นไม้
ข. สมัครเป็นทหาร
ค. ช่วยตำรวจจับผู้ร้าย
ง. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

ข้อ 10. ใครแสดงความกตัญญูต่อครูได้ดีที่สุด

ก. แสงให้เงินครู
ข. สวยซื้ออาหารให้ครู
ค. สาวเชื่อฟังคำสอนของครู
ง. สร้อยให้คำปรึกษาแก่ครู


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม