www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.4

ชุดชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการดำรงชีวิตของคนในอดีต

ก. ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ข. ทำการเพาะปลูกเป็นหลัก
ค. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
ง. อาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิต

ข้อ 2. ปัจจุบันการใช้แรงงานคนและสัตว์ลดลงเนื่องจากข้อใด

ก. การนำเทคโนโลยีมาใช้
ข. สภาพสังคมเปลี่ยนแปลง
ค. การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ง. สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง

ข้อ 3. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่ประชากรอาศัยอยู่น้อย

ก. ที่ราบสูง
ข. ที่ราบชายฝั่ง
ค. ที่ราบหุบเขา
ง. ที่ราบลุ่ม

ข้อ 4. ข้อใดถูกต้อง

ก. ภาคเหนือมีสภาพภูมิอากาศร้อนจัด
ข. ภาคตะวันออกมีฝนตกชุกตลอดปี
ค. จ. แม่ฮ่องสอนมีประชากรหนาแน่น
ง. จ. อยุธยาตั้งอยู่ที่ราบลุ่มภาคกลาง

ข้อ 5. การอพยพแรงงานเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่มากๆ จะมีผลเสียด้านใด

ก. ขาดแรงงานด้านอุตสาหกรรม
ข. เกิดความหนาแน่นของประชากร
ค. นำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่
ง. ไม่ทราบจำนวนประชากรที่แท้จริง

ข้อ 6. การศึกษาเหตุการณ์สำคัญในจังหวัดมีประโยชน์ด้านใดมากที่สุด

ก. ทำให้ทราบเกี่ยวกับอาชีพของประชากร
ข. ทำให้ทราบพัฒนาการของจังหวัด
ค. ทำให้ทราบวัฒนธรรมประเพณี
ง. ทำให้ทราบประวัติบุคคล

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์สำคัญของกรุงเทพมหานคร

ก. ร. 1 ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2325
ข. ร. 1 ตั้งราชธานีใหม่ที่กรุงเทพฯ
ค. ร. 6 เกิดน้ำท่วมกรุงเทพฯ อย่างหนัก
ง. ร. 6 เปลี่ยนชื่อกรุงเทพมหานคร

ข้อ 8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองของกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน

ก. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ปกครองกรุงเทพฯ
ข. กรุงเทพฯ แบ่งการปกครองเป็น 38 เขต
ค. แบ่งพื้นที่การปกครองเป็นอำเภอและตำบล
ง. ผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้ง

ข้อ 9. การเปลี่ยนแปลงการปกครองสำคัญของไทยเกิดขึ้นในสมัยใด

ก. รัชกาลที่ 7 ข. รัชกาลที่ 5
ข. ถูกล้านนาเข้ายึดครอง
ค. รัชกาลที่ 3
ง. รัชกาลที่ 1

ข้อ 10. การศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญมีประโยชน์อย่างไร

ก. ทราบสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ข. ทราบอาชีพของคนในจังหวัด
ค. ทราบการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด
ง. ทราบประวัติบุคคลสำคัญ


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม