www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.4

ชุดชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. เพราะเหตุใด จึงกล่าวว่ามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย

ก. มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์
ข. มีการค้นพบโบราณวัตถุ
ค. มีผู้คนอาศัยอยู่หลายเชื้อชาติ
ง. มีประเพณีที่สืบทอดกันมา

ข้อ 2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาณาจักรตามพรลิงค์

ก. เป็นศูนย์กลางการเดินเรือ
ข. ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของไทย
ค. รับพระพุทธศาสนาจากอินเดีย
ง. มีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราช

ข้อ 3. เหตุใดจึงสันนิษฐานว่า ศูนย์กลางของทวาราวดีอยู่ที่จังหวัดนครปฐม

ก. เพราะไม่พบหลักฐานบริเวณอื่น
ข. เพราะมีการบันทึกในพงศาวดาร
ค. เพราะนักประวัติศาสตร์เชื่อเช่นนี้
ง. เพราะสำรวจพบโบราณวัตถุ

ข้อ 4. เพราะเหตุใด อาณาจักรหริภุญชัยจึงสิ้นสุดอำนาจ

ก. พ่ายแพ้แก่สุโขทัย
ข. ถูกล้านนาเข้ายึดครอง
ค. หมดเชื้อสายราชวงศ์
ง. ประสบภัยธรรมชาติ

ข้อ 5. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

ก. พระพุทธสิหิงค์ – ละโว้
ข. พระธาตุพนม – โคตรบูร
ค. พระบรมธาตุไชยา – ศรีวิชัย
ง. พระพุทธรูปศิลา – ทวาราวดี

ข้อ 6. ถ้านักเรียนจะศึกษาเกี่ยวกับการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นจะศึกษาได้จากเรื่องใด

ก. การปกครองแบบธรรมราชา
ข. การปกครองแบบประชาธิปไตย
ค. การปกครองแบบพ่อปกครองลูก
ง. การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ข้อ 7. การที่พ่อขุนรามคำแหงทรงแขวนกระดิ่งให้ราษฎรมาร้องทุกข์ ทำให้เกิดผลดีอย่างไร

ก. เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
ข. ลดปัญหาของราษฎร
ค. ทราบจำนวนผู้เดือดร้อน
ง. ทราบปัญหาที่แท้จริง

ข้อ 8. หลักฐานใดที่สามารถยืนยันได้ว่าสุโขทัยมีการทำเครื่องสังคโลก

ก. เตาทุเรียง
ข. ศิลาจารึก
ค. ไตรภูมิพระร่วง
ง. ทำนบพระร่วง

ข้อ 9. ข้อความในศิลาจารึกที่ว่า “ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า” แปลความหมายได้ตามข้อใด

ก. การเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าขายได้ราคาดี
ข. สินค้าสำคัญ คือ ช้าง ม้า เงิน ทอง
ค. รัฐสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และค้าทอง
ง. ราษฎรสามารถค้าขายได้อย่างอิสระ

ข้อ 10. นักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อใด จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยอนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

ก. ไปเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ข. ค้นคว้าเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย
ค. รักษาความสะอาดโบราณสถานที่สร้างสมัยสุโขทัย
ง. แนะนำนักท่องเที่ยวไปชมโบราณสถานสมัยสุโขทัยadvertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม