www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

ชุดชุด 4

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. การบันทึกรายรับ – รายจ่าย ปลูกฝังนิสัยของเรา ดังนี้

ก. มีความตรงต่อเวลา
ข. รู้จักวางแผนการใช้เงิน
ค. มีความละเอียดรอบคอบ
ง. ควบคุมการใช้จ่ายของตนเองได้

ข้อ 2. บัตรประจำตัวนักเรียน จัดเป็นข้อมูลประเภทใด

ก. ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ
ข. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ค. ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
ง. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

ข้อ 3. CD-ROM ภาพยนตร์เรื่องก้านกล้วย จะให้ข้อมูลประเภทใดแก่เรา

ก. ข้อมูลอักขระและภาพ
ข. ข้อมูลตัวเลขและอักขระ
ค. ข้อมูลภาพและเสียง
ง. ข้อมูลเสียง

ข้อ 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีใด จะทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการมากที่สุด

ก. สังเกตุ
ข. สัมภาษณ์
ค. สอบถาม
ง. รวบรวมจากเอกสารต่างๆ

ข้อ 5. คอมพิวเตอร์รับข้อมูลโดยผ่านอะไร

ก. โปรแกรมต่างๆ
ข. แป้นพิมพ์ และเมาส์
ค. ซีดีรอม
ง. ดิสก์

ข้อ 6. แป้นพิมพ์และเมาส์ของคอมพิวเตอร์เทียบได้กับอวัยวะใดของคนเรา

ก. แขน – ขา
ข. สมอง
ค. หัวใจ
ง. ตา – หู – จมูก – ปาก – ลิ้น

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ CASE

ก. MOUSE
ข. POWER SUPPLY
ค. MAINBOARD
ง. CHIPSET

ข้อ 8. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการเรียนใช้โปรแกรม

ก. เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่ม Start
ข. กดปุ่ม Power
ค. กดปุ่ม Reset
ง. กดปุ่ม Restart

ข้อ 9. ข้อใด คือขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

ก. จัดเก็บ-แสดงผล-ประมวลผล-รับข้อมูล
ข. รับข้อมูล-ประมวลผล-แสดงผล-จัดเก็บ
ค. ประมวลผล-จัดเก็บ-รับข้อมูล-แสดงผล
ง. รับข้อมูล-จัดเก็บ-ประมวลผล-แสดงผลข้อ 10. ข้อใดเป็นขั้นตอนในการปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์

ก. Start-Ico-Shut down
ข. Start-Power-End
ค. Shut down-Start-OK
ง. Start-Shut down-OK


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม