www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.4

ชุดชุด 2

เลือกคำตอบ

เติมบทสนทนาต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ ข้อ 1-6

A : _________(1) is he _________(2)?
B : He’s _________(3) to the zoo.
A : _________(4) is he _________(5) there?
B : He’s _________(6) a train.

ข้อ 1.

ก. When
ข. Why
ค. What
ง. Where

ข้อ 2.

ก. taking
ข. doing
ค. driving
ง. going

ข้อ 3.

ก. doing
ข. taking
ค. going
ง. driving

ข้อ 4.

ก. Why
ข. Where
ค. How
ง. What

ข้อ 5.

ก. driving
ข. going
ค. taking
ง. doing

ข้อ 6.

ก. taking
ข. doing
ค. driving
ง. riding

ข้อ 7. จากภาพด้านล่างให้อ่านเวลาที่ถูกต้อง

ก. half past eight
ข. eight fifteen
ค. eight twenty
ง. eight twenty-five

ข้อ 8. จากภาพด้านล่างให้อ่านเวลาที่ถูกต้อง

ก. half past six
ข. half past two
ค. half past eight
ง. half past seven

ข้อ 9. จากภาพด้านล่างให้อ่านเวลาที่ถูกต้อง

ก. seven-twelve
ข. twelve-five
ค. seven o’clock
ง. seven-ten

ข้อ 10. จากภาพด้านล่างให้อ่านเวลาที่ถูกต้อง

ก. nine-forty-five
ข. nine o’clock
ค. half past nine
ง. nine-fifteen


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม