www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

ชุด 10

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ในการเขียนชี้แจง

ก. ขยายความให้หลากหลาย
ข. ป้องกันการเข้าใจผิด
ค. อธิบายเรื่องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ง. ปรับความคิดของผู้อ่าน

ข้อ 2. เหตุการณ์ข้อใด ที่ต้องเขียนชี้แจง

ก. การจัดงานภาพยนตร์นานาชาติ
ข. การระเบิดทางภาคใต้
ค. การประกาศรางวัลซีไรท์
ง. การปฏิวัติรัฐประหาร

ข้อ 3. การเขียนชี้แจงในข้อใด ที่พบในผลิตภัณฑ์ มากที่สุด

ก. บทความ
ข. คำแนะนำ
ค. คำนำ
ง. ประกาศ

ข้อ 4. จดหมายชี้แจงคล้ายกับข้อใด

ก. จดหมายถึงญาติผู้ใหญ่
ข. จดหมายถึงเพื่อน
ค. จดหมายราชการ
ง. จดหมายชิงรางวัล

ข้อ 5. การเขียนชี้แจงแบบใด มีลักษณะคล้ายกับการเขียนแสดงทัศนะที่เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง

ก. คำแนะนำชี้แจง
ข. บทความชี้แจง
ค. จดหมายชี้แจง
ง. ประกาศชี้แจง

ข้อ 6. การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศควรใช้การเขียนชี้แจงประเภทใด

ก. บทความชี้แจง
ข. จดหมายชี้แจง
ค. คำแนะนำชี้แจง
ง. ประกาศและแถลงการณ์ชี้แจง

จากตัวเลือกต่อไปนี้เป็นคำชี้แจงประเภทใด ใช้ตอบคำถามข้อ 7-10

1) จดหมายชี้แจง
2) บทความชี้แจง
3) คำนำชี้แจง
4) คำแนะนำชี้แจง
5) ประกาศและแถลงการณ์ชี้แจง

ข้อ 7. “เทแป้งลงบนฝ่ามือลูบไล้ให้ทั่วตัว ใช้ทาภายนอกเท่านั้น”

ก. 1)
ข. 2)
ค. 3)
ง. 4)

ข้อ 8. “สมุดวัดและประเมินผล ฉบับนี้ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2549 เพื่อใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์รายวิชาภาษาไทย”

ก. 1)
ข. 3)
ค. 4)
ง. 5)

“เรื่อง การถวายการรักษาพระปิฐิกัณฐกัฐิ(กระดูกสันหลัง) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า วันนี้ คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อติดตามผลของการผ่าตัดรักษาพระปิฐิ- กัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 ปรากฏว่า มีเพียงพระอาการเจ็บแผล ส่วนพระอาการอื่นๆ เช่น ระบบการหายใจ ความเข้มข้นของออกซิเจนในพระโลหิต หลังจากหยุดถวายออกซิเจน ความดันพระโลหิต การทำงานของพระหทัย รวมทั้งการทำงานของพระอันตะ (ลำไส้) เป็นปกติ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหยุดการใช้เครื่องมือตรวจ สัญญาณชีพผ่านทางจอภาพ คณะแพทย์ขอให้พระราชทานให้ทรงพระบรรทมหงายและเปลี่ยนพระราชอิริยาบถเป็นทรงพระบรรทมตะแคงเป็นครั้งคราว มีการถวายการรักษาทางกายภาพบำบัดช่วยระบบหายใจและถวายน้ำเกลือร่วมกับพระโอสถ จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน สำนักพระราชวัง 21 กรกฎาคม 2549”

ข้อ 9.

ก. 1)
ข. 2)
ค. 3)
ง. 5)

การประปาส่วนภูมิภาค
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
19 กันยายน 2549

เรื่อง ชี้แจงข่าว
เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด
อ้างถึง หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันพุธที่ 6 กันยายน 2549

ตามหนังสือพิมพ์ที่อ้างถึงความว่า ผู้ใช้น้ำได้ซื้อบ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งบริเวณคลอง 4 อยู่ประมาณ 2 ปีกว่าแล้ว ปรากฏว่าตอนกลางวันน้ำประปาไม่ไหล จะไหลเข้าแท็งก์ประมาณ 4 ทุ่ม เวลาจะใช้ต้องเปิดปั๊มและใช้ได้แค่ปริมาณความจุของแท็งก์คือ 850 ลิตร ตนเองและชาวบ้าน คนอื่นๆ ต้องซื้อน้ำจากรถขายน้ำของเอกชนมาใช้และยังต้องเสียค่าน้ำทุกเดือนนั้น

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอเรียนชี้แจงว่าปัจจุบันพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของสำนักงานประปารังสิตซึ่งครอบคลุม อ.ธัญบุรี อ.คลองหลวง อ.หนองเสือ อ.ลำลูกกา และบางส่วนของ อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีหมู่บ้านใหม่ๆ สถานประกอบการค้า และหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้นมาก ทำให้การก่อสร้างโรงกรองน้ำใหม่ ไม่ทันต่อการรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานประปารังสิต จึงได้ประชาสัมพันธ์ขออภัยลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และได้ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำให้จัดหาถังหรือภาชนะสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย

ข้อ 10.

ก. 1)
ข. 3)
ค. 4)
ง. 5)

advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม