www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

ชุด 7

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อความใดเป็นข้อคิดเห็น

ก. การให้เด็กมีพฤติกรรมตามแนวสุขบัญญัติจะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค ช่วยให้เด็กไม่เจ็บป่วย
ได้ง่าย จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการเรียน มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ และอยู่ร่วมในสังคมได้
อย่างมีความสุข
ข. จากการสำรวจสุขภาวะเด็กไทยอายุ 6-15 ปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พบว่า เด็กไทยส่วน
ใหญ่นิยมบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกาย
ค. คณะรัฐมนตรีมีมติตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2556 จะต้องทำให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคตามแนว
สุขบัญญัติ
ง. เด็กไทยนิยมดื่มน้ำอัดลม น้ำหวานสูงถึงร้อยละ 97.54 ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก

ข้อ 2. สาระสำคัญของข่าวคือข้อใด

ก. อันตรายจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
ข. การทำให้เด็กไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ค. การรายงานผลการบริโภคอาหารของเด็กไทย
ง. ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี

ข้อ 3. นักเรียนจะนำความรู้จากข่าวนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

ก. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ข. ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
ค. เลือกดื่มน้ำอัดลมที่ปราศจากน้ำตาลเท่านั้น
ง. หลีกเลี่ยงการบริโภคขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลม

ข้อ 4. ข้อใดใช้ลักษณนามถูกต้อง

ก. เจดีย์องค์นี้ทรุดต้องซ่อมแซมด่วน
ข. เกวียนคันนี้รับน้ำหนักได้มาก
ค. แม่ค้าขายสวิงได้ 1 อัน
ง. ฤาษีรูปนี้อาศัยอยู่ในป่า

ข้อ 5. คำว่า “กัน” ในข้อใดทำหน้าที่เป็นคำสรรพนาม

ก. หนังสือเล่มนี้ฉันซื้อมาในราคากันเอง
ข. พวกเราควรปรึกษาหารือกันก่อนทำรายงาน
ค. ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษา พวกเด็กๆ สนุกกันมาก
ง. นายไปเที่ยวกำแพงเพชรซื้อกระยาสารทมาฝากกันด้วยนะ

ข้อ 6. ข้อใดใช้คำว่า “ทดลอง” ถูกต้อง

ก. ก่อนซื้อเสื้อผ้าเธอควรจะทดลองใส่
ข. เขาทดลองเครื่องยนต์ก่อนซื้อรถคันนี้แล้ว
ค. เขาทดลองเรื่องแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
ง. คุณปู่ให้คุณย่าทดลองชิมผลไม้ในสวนว่าหวานหรือไม่

ข้อ 7. “เธอร้องเพลง______และร่ายรำ______จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ” ควรเติมคำใดในช่องว่าง
จึงจะเหมาะสมที่สุด

ก. ไพเราะ งดงาม
ข. น่าฟัง สวย
ค. เก่ง ยอดเยี่ยม
ง. ดี เลิศ

ข้อ 8. ข้อใดใช้คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ

ก. บ้านพักตากอากาศอยู่บนภูเขา
ข. นักฟุตบอลต่างฝึกซ้อมจนค่ำมืด
ค. ทุกคนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน
ง. นักเรียนมอบของที่ระลึกแด่ครูประจำชั้น

ข้อ 9. ข้อใดสรุปลักษณะการเขียนย่อความได้ถูกต้อง

ก. การเขียนสรุปเนื้อเรื่องให้สั้นที่สุด
ข. การเขียนใจความสำคัญด้วยสำนวนของตนเอง
ค. การเขียนข้อความสำคัญจากเรื่องเดิมเรียงต่อกัน
ง. การเขียนสาระสำคัญของเรื่องให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น

ข้อ 10. นักเรียนจะเลือกบุคคลใดเป็นกรรมการนักเรียน

ก. เอกแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนเรียบร้อย
ข. โอมารยาทดี เมื่อพบผู้ใหญ่จะยกมือไหว้เสมอ
ค. อ้นชอบช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้จะทำให้ตนเองเดือดร้อนก็ตาม
ง. อามเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม