www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

ชุด 8

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดกล่าวถึงจดหมายไม่ถูกต้อง

ก. เป็นการสื่อสารที่ล้าหลัง
ข. เป็นวรรณกรรมได้
ค. เป็นการสื่อสารชนิดหนึ่ง
ง. เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้

ข้อ 2. ในการจ่าหน้าซองจดหมาย ถ้าขาดสิ่งใดผู้รับจดหมายจะถูกปรับเงิน

ก. รหัสไปรษณีย์
ข. คำขึ้นต้น
ค. แสตมป์
ง. ที่อยู่ผู้ส่ง

ข้อ 3. ข้อใดเป็นคำขึ้นต้นในการจ่าหน้าซอง จดหมายธุรกิจ

ก. กรุณาส่ง
ข. เรียน
ค. กราบเรียน
ง. เรียนส่ง

ข้อ 4. ข้อใดคือประโยชน์ของการเขียนที่อยู่ผู้ส่งในการจ่าหน้าซอง

ก. เพื่อความสวยงามในการจ่าหน้าซอง
ข. เพื่อผู้รับจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ส่ง
ค. ทำให้จดหมายไปถึงผู้รับเร็วขึ้น
ง. จดหมายจะส่งกลับไปยังผู้ส่ง ถ้าไม่มีผู้รับจดหมายนั้น

ข้อ 5. ข้อใดคือคำขึ้นต้นของจดหมายถึงคุณย่า

ก. กราบแทบเท้าคุณย่าที่เคารพยิ่ง
ข. กราบเรียนคุณย่าที่รักของหลาน
ค. กราบเท้าคุณย่าที่เคารพอย่างสูง
ง. กราบเรียนคุณย่าที่เคารพที่สุด

ข้อ 6. ข้อใดใช้สรรพนามแทนตนเองในจดหมายสมัครงานได้ถูกต้อง

ก. เดี๊ยน
ข. ผม
ค. ข้า
ง. หนู

ข้อ 7. “นมัสการ” เป็นคำขึ้นต้นจดหมายถึงใคร

ก. พ่อแม่
ข. เพื่อน
ค. พระสงฆ์
ง. บุคคลทั่วไป

ข้อ 8. จดหมายที่จำเป็นต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องคือข้อใด

ก. จดหมายราชการ
ข. จดหมายถึงพี่
ค. จดหมายถึงเพื่อน
ง. จดหมายถึงพ่อ

ข้อ 9. ข้อใดคือคำลงท้ายของจดหมายลาครู

ก. ด้วยความรักยิ่ง
ข. ด้วยความเคารพอย่างสูง
ค. ด้วยรักและเคารพ
ง. เคารพที่สุด

ข้อ 10. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการเขียนจดหมายลาครู

ก. บอกเหตุผลในการลา
ข. ใช้ภาษาเหมาะสม
ค. รักษาความสะอาด
ง. ลงชื่อแทนผู้ปกครอง


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม