www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. จำนวนนับที่มากที่สุดหาร 68 และ 212 ได้ลงตัว คือจำนวนใด

ก. 2
ข. 4
ค. 17
ง. 53

ข้อ 2. ข้อใดถูกต้อง

ก. มีจำนวนนับ a ซึ่ง a, a + 1, a+2 เป็นจำนวนเฉพาะ
ข. มีจำนวนนับ a ซึ่ง a, a+3, a+6 เป็นจำนวนเฉพาะ
ค. 1 จำนวนเฉพาะ
ง. จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบสองตัว คือ 1 และตัวเองเรียกว่าจำนวนเฉพาะ

ข้อ 3. ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. จำนวนนับที่หารจำนวนนับ b ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของ b
ข. ถ้า a และ b เป็นจำนวนนับ แล้วa เป็นตัวประกอบ ab
ค. ถ้า a และ b เป็นจำนวนนับ แล้ว a/b เป็นตัวประกอบของ a
ง. จำนวนนับ a และ b เมื่อ a หาร b ลงตัว ดังนั้นจะมี c เป็นจำนวนนับ ซึ่ง b = ac

ข้อ 4. จำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 18, 23 และ 33 แล้วเหลือเศษ 3 เท่ากันทุกจำนวน คือจำนวนใด

ก. 1
ข. 5
ค. 10
ง. 15

ข้อ 5. จำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 5 และ 7 แล้วเหลือเศษ 1 เท่ากันทุกจำนวน คือจำนวนใด

ก. 11
ข. 15
ค. 70
ง. 71

ข้อ 6. ถ้า ห.ร.ม. ของ a และ b เท่ากับ 5 ห.ร.ม. ของ 5a และ 5b เท่ากับจำนวนใด

ก. 1
ข. 5
ค. 10
ง. 25

ข้อ 7. จำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 31, 67 และ 85 แล้วเหลือเศษ 1 เท่ากัน คือจำนวนใด

ก. 2
ข. 3
ค. 6
ง. 8

ข้อ 8. ถ้า ค.ร.น. ของ 8 และ a คือ 72 แล้ว a ไม่เป็นจำนวนใด

ก. 9
ข. 18
ค. 24
ง. 36

ข้อ 9. เชือก 4 เส้น ยาว 90, 210, 330 และ 390 เมตร ตามลำดับ ตัดเชือกเป็นเส้นยาวเส้นละเท่า ๆ กัน และยาวที่สุดจะตัดเชือกได้ทั้งหมดกี่เส้น

ก. 30 เส้น
ข. 34 เส้น
ค. 36 เส้น
ง. 40 เส้น

ข้อ 10. นักเรียนชั้น ม.1เป็นชาย 18 คน เป็นหญิง 15 คนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกันให้แต่ละกลุ่มเป็นเพศเดียวกันโดยแต่ละกลุ่มแบ่งได้จำนวนนักเรียนมากที่สุดจะได้ทั้งหมดกี่กลุ่ม กลุ่มละกี่คน

ก. 3 กลุ่ม กลุ่มละ 11 คน
ข. 11 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน
ค. 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน
ง. 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

ข้อ 11. มีเงาะ 18 ผล ส้ม 24 ผล แบ่งเป็นกอง กองละเท่า ๆ กัน แต่ละกองแบ่งให้ได้มากที่สุดและเป็นผลไม้ชนิดเดียวกัน จะได้ทั้งหมดกี่กอง กองละกี่ผล

ก. 6 กอง กองละ 7 ผล
ข. 7 กอง กองละ 6 ผล
ค. 7 กอง กองละ 12 ผล
ง. 6 กอง กองละ 12 ผล

ข้อ 12. ทำรั้วลวดหนามล้อมรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งยาว 100 เมตร กว้าง 20 เมตร จะต้องปักเสาเพื่อขึงลวดหนาม โดยวางให้เสาแต่ละต้นอยู่ห่างจากต้นอื่น ๆ เป็นระยะทางเท่าๆกัน จะต้องใช้เสาน้อยที่สุดกี่ต้น

ก. 10 ต้น
ข. 12 ต้น
ค. 15 ต้น
ง. 20 ต้น

ข้อ 13. ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. 0 เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุด
ข. 0 ไม่ใช่จำนวนเต็มบวก
ค. 0 เป็นจำนวนเต็ม
ง. จำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มบวก

ข้อ 14. ข้อใดเป็นจำนวนเต็มบวก

ก. 0, 2, 4, 6
ข. 3, 7, 9, 10
ค. – 5, – 4, – 3, – 2
ง. – 2, – 1, 0, 1, 2

ข้อ 15. ข้อใดเป็นจำนวนเต็มบวก

ก. จำนวนเต็ม
ข. จำนวนเต็มศูนย์
ค. จำนวนนับ
ง. จำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1

ข้อ 16. ข้อใดเป็นจำนวนเต็ม

ก. จำนวนเต็มระหว่าง 1 กับ – 1
ข. จำนวนเต็มระหว่าง 1 กับ 2
ค. จำนวนเต็มระหว่าง – 2 กับ – 1
ง. จำนวนที่ 2 หารไม่ลงตัว

ข้อ 17. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ก. 0.5 ไม่ใช่จำนวนเต็ม
ข. 0 เป็นจำนวนเต็มบวก
ค. – 5 จำนวนเต็ม
ง. 3/3 เป็นจำนวนเต็มบวก

ข้อ 18. ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. – 5 < – 2
ข. 8 > – 7
ค. – 1 < – 10
ง. 0 > – 4

ข้อ 19. จำนวนที่น้อยกว่า 2 แต่มากกว่า – 2 คือจำนวนใด

ก. 2, – 2
ข. 1, –1
ค. 1, 0, – 1
ง. 2, 0, – 2

ข้อ 20. จำนวนเต็มอีกสามจำนวนที่ต่อจากแบบรูป – 9, – 6, – 3, ... คือข้อใด

ก. 3, 6, 9
ข. 1, 4, 7
ค. 0, 3, 6
ง. 2, 5, 8


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม