www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ส่วนประกอบของเซลล์พืชที่ทำหน้าที่คล้ายยามคืออะไร

ก. ผนังเซลล์
ข. นิวเคลียส
ค. เยื่อหุ้มเซลล์
ง. ไซโทพลาซึม

ข้อ 2. เซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสเป็นส่วนประกอบคือเซลล์อะไร

ก. เซลล์ประสาท
ข. เซลล์กล้ามเนื้อ
ค. เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม
ง. เซลล์เม็ดเลือดแดง

ข้อ 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความช้าหรือเร็วของอัตราการแพร่ของสารคืออะไร

ก. ชนิดของสาร
ข. ชนิดของเยื่อกั้น
ค. ขนาดอนุภาคของสาร
ง. ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของสาร 2 บริเวณ

ข้อ 4. จากภาพด้านล่าง อนุภาคที่แพร่เข้าสู่ลำต้นได้คืออะไร


ก. น้ำ น้ำเกลือ
ข. น้ำ น้ำตาลทราย
ค. น้ำ น้ำตาลกลูโคส
ง. น้ำ น้ำเกลือ น้ำตาลกลูโคส

ข้อ 5. ความแตกต่างของการแพร่กับออสโมซิสคืออะไร

ก. ออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่ของเยื่อบาง ๆ
ข. การแพร่ไม่ต้องผ่านเยื่อบาง ๆ แต่ออสโมซิสต้องผ่านเยื่อบาง ๆ
ค. การแพร่เกิดจากสารเคลื่อนที่จากที่ที่มีโมเลกุลน้อยไปสู่ที่ที่มีโมเลกุลมากเท่านั้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 6. เมื่อหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงในบีกเกอร์ที่บรรจุน้ำจะเกิดการแพร่กระจายขึ้น นักเรียนคิดว่าถ้ามีการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น อัตราการแพร่จะเป็นอย่างไร

ก. ช้าลง
ข. เร็วขึ้น
ค. เท่าเดิม
ง. ไม่มีผลต่ออัตราการแพร่

ข้อ 7. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีการเปลี่ยนแปลงดังภาพด้านล่าง

ถ้า B เป็นสารที่เข้าทางปากใบของพืช A และ B คืออะไร

ก. น้ำและแก๊สออกซิเจน
ข. แก๊สออกซิเจนและน้ำ
ค. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ
ง. น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ข้อ 8. สิ่งที่ไม่ใช่ ปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร

ก. น้ำ
ข. แสง
ค. ออกซิเจน
ง. คาร์บอนไดออกไซด์

ข้อ 9. นอกจากแสงอาทิตย์แล้วพืชสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีที่สุดในแสงสีใด

ก. ส้ม
ข. แดง
ค. เหลือง
ง. น้ำเงิน

ข้อ 10. ข้อความใดถูกต้อง

ก. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นที่บริเวณใบเท่านั้น
ข. พืชส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของลำต้นในรูปของน้ำตาล
ค. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ง. แก๊สออกซิเจนเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ข้อ 11. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชสิ่งแรกที่ได้คืออะไร

ก. น้ำ
ข. แป้ง
ค. น้ำตาล
ง. แก๊สออกซิเจน

ข้อ 12. จากภาพด้านล่าง เป็นใบไม้ที่สกัดคลอโรฟิลล์ออก แล้วนำไปหยดสารละลายไอโอดีนได้ผล การทดลองดังภาพ นักเรียนคิดว่าส่วนใดของใบไม้ที่ไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง

ก. 1 และ 2
ข. 2 และ 3
ค. 3 และ 4
ง. 4 และ 1

ข้อ 13. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร

ก. น้ำตาล แป้ง น้ำ
ข. น้ำตาล แก๊สออกซิเจน น้ำ
ค. แป้ง น้ำตาล คลอโรฟิลล์ น้ำ
ง. น้ำตาล แก๊สออกซิเจน คลอโรฟิลล์

ข้อ 14. การทดสอบหาแป้งในใบพืชที่ถูกแสงกับใบพืชที่ไม่ถูกแสง มีสิ่งใดเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

ก. แสงและแป้ง
ข. ขนาดใบพืชและแสง
ค. แสงและชนิดของพืช
ง. ชนิดของพืชและปริมาณแป้ง

ข้อ 15. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดมากที่สุด

ก. ปริมาณแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นในพื้นดิน
ข. ปริมาณอาหารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ค. จำนวนพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่าง ๆ
ง. การหมุนเวียนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สออกซิเจน

ข้อ 16. “ในบรรยากาศที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยหรือไม่มีเลยจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช” นักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวข้างต้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก. เห็นด้วย เพราะพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการหายใจ
ข. เห็นด้วย เพราะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะพืชต้องการแก๊สออกซิเจนช่วยในการเจริญเติบโตของพืช
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชไม่จำเป็นต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ข้อ 17. ผลดีที่จะได้รับจากการปลูกพืชในบริเวณที่เกิดมลภาวะของอากาศคืออะไร

ก. เพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ
ข. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด
ค. เป็นแหล่งอาหารและพลังงานของสิ่งมีชีวิต
ง. ทำให้ชุมชนบริเวณนั้นมีความร่มรื่นสบายตา

ข้อ 18. จากแผนภาพแก๊ส A ควรเป็นแก๊สอะไร

ก. ออกซิเจน
ข. ไนโตรเจน
ค. ไฮโดรเจน
ง. คาร์บอนไดออกไซด์

ข้อ 19. การศึกษาเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ–เกลือแร่ของพืชต้องใส่หมึกแดงลงไปในน้ำที่แช่ต้นพืชด้วยเพราะเหตุใด

ก. ช่วยให้พืชลำเลียงน้ำได้ดีขึ้น
ข. ช่วยให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงดีขึ้น
ค. ช่วยให้เห็นเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของลำต้นชัดเจน
ง. ช่วยให้เห็นเซลล์ที่เป็นเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ–เกลือแร่ชัดเจน

ข้อ 20. กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงน้ำพบได้ในส่วนใดของพืช

ก. เฉพาะราก
ข. รากและลำต้น
ค. ราก ลำต้น และกิ่ง
ง. ราก ลำต้น กิ่ง และใบ


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม