www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อความใดถูกต้อง

ก. เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ-เกลือแร่มีอยู่ทั่วไปในลำต้น
ข. เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ–เกลือแร่ไม่มีในพืชใบเลี้ยงคู่
ค. เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ–เกลือแร่ไม่มีในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ง. เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ–เกลือแร่กระจายทั่วลำต้นในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

ข้อ 2. เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ–เกลือแร่ในลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่มีลักษณะเป็นแบบใด

ก. เรียงกันอยู่เป็นวง
ข. กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
ค. อยู่เป็นกลุ่มตรงกลางลำต้น
ง. อยู่เป็นชั้น ๆ ระหว่างเซลล์

ข้อ 3. โครงสร้างที่พืชใช้ในการลำเลียงน้ำ–เกลือแร่ขึ้นสู่ลำต้น กิ่ง และใบคืออะไร

ก. ไซเล็ม
ข. โฟลเอ็ม
ค. ระบบราก
ง. แคมเบียม

ข้อ 4. การคายน้ำของพืชมีความสำคัญต่อกระบวนการใด

ก. หายใจ
ข. ลำเลียงน้ำ
ค. สร้างน้ำตาล
ง. สังเคราะห์ด้วยแสง

ข้อ 5. การคายน้ำของพืชไม่มีส่วนช่วยในกระบวนการใด

ก. ลำเลียงเกลือแร่
ข. ลดอุณหภูมิที่ใบ
ค. ลำเลียงน้ำทางไซเล็ม
ง. ลำเลียงอาหารทางโฟลเอ็ม

ข้อ 6. เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ–เกลือแร่ส่วนใหญ่ของพืชเป็นเซลล์แบบใด

ก. เซลล์ที่มีชีวิต
ข. เซลล์ที่ตายแล้ว
ค. เซลล์ที่มีนิวเคลียส
ง. เซลล์ที่มีไซโทพลาซึม

ข้อ 7. ส่วนประกอบที่ทำให้ดอกครบส่วนเหมือนกับดอกสมบูรณ์เพศคืออะไร

ก. มีรังไข่และกลีบดอก
ข. มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก
ค. มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย
ง. มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรเพศผู้

ข้อ 8. ข้อสรุปใดถูกต้อง

ก. ดอกครบส่วนจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ
ข. ดอกสมบูรณ์เพศต้องเป็นดอกครบส่วนเสมอ
ค. ดอกไม่ครบส่วนต้องเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ
ง. ดอกไม่สมบูรณ์เพศอาจจะเป็นดอกครบส่วนก็ได้

ข้อ 9. ถ้านักเรียนทดลองนำสารละลายน้ำตาลเข้มข้น 5% หยดลงบนสไลด์ที่มีอับเรณูของดอกแพงพวยอยู่ จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุก ๆ 15 นาทีเป็นเวลา 1 ชั่วโมง นักเรียนจะพบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใด

ก. ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ข. ละอองเรณูของดอกแพงพวยลดจำนวนลง
ค. สารละลายน้ำตาลเข้มข้น 5% เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ
ง. ละอองเรณูของดอกแพงพวยค่อย ๆ งอกหลอดยาวออกมา

ข้อ 10. ส่วนประกอบของดอกไม้ถ้าเรียงจากชั้นนอกสุดไปยังชั้นในสุดได้แก่อะไร

ก. กลีบเลี้ยง กลีบดอก อับเรณู รังไข่
ข. กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย
ค. เกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้ กลีบดอก กลีบเลี้ยง
ง. เกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้ ก้านเกสรเพศผู้ รังไข่

ข้อ 11. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้แก่วิธีการใด

ก. การปักชำ
ข. การต่อกิ่ง
ค. การแตกหน่อ
ง. การเพาะเมล็ด

ข้อ 12. จากภาพด้านล่าง ขณะที่เมล็ดงอกจะได้อาหารจากหมายเลขใด

ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4

ข้อ 13. คำกล่าวใดไม่ถูกต้อง

ก. ถ้ามีการถ่าย(ละออง)เรณูแล้วจะต้องมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นเสมอ
ข. การถ่าย(ละออง)เรณูต้องอาศัยลมน้ำ สัตว์ หรือคนช่วยให้เกิดขึ้น
ค. การถ่าย(ละออง)เรณูในดอกเดียวกันจะเกิดเฉพาะดอกสมบูรณ์เพศเท่านั้น
ง. การถ่าย(ละออง)เรณู หมายถึง การที่ละอองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียเท่านั้น

ข้อ 14. ถ้าสมศักดิ์ต้องการจะปลูกส้มเขียวหวานให้มีลักษณะผลและรสเหมือนต้นพ่อแม่แล้ว สมศักดิ์ต้องใช้วิธีการใด

ก. การติดตา
ข. การตอนกิ่ง
ค. การทาบกิ่ง
ง. การเพาะด้วยเมล็ด

ข้อ 15. พืชเศรษฐกิจที่นิยมใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการขยายพันธุ์ได้แก่พืชชนิดใด

ก. ข้าวโพด
ข. กล้วย ไม้
ค. ยางพารา
ง. มันสำปะหลัง

ข้อ 16. การเพาะเลี้ยงพืชที่สามารถคัดเลือกพันธุ์ใหม่ที่ดีได้คราวละมาก ๆ คืออะไร

ก. การชำ
ข. การตอน
ค. การติดตา
ง. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ข้อ 17. ส่วนของพืชที่นิยมนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคืออะไร

ก. ใบแก่ ๆ
ข. กิ่งแก่ ๆ
ค. รากอ่อน
ง. ปลายยอดอ่อน

ข้อ 18. การตัดต่อยีนโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรมทำได้โดยวิธีใด

ก. นำพืชไปผสมข้ามพันธุ์เพื่อให้ได้ยีนใหม่
ข. แยกยีนที่มีลักษณะดีไวั้ใช้กับพันธุ์พืชพื้นเมือง
ค. ตัดยีนที่ต้องการของพืช สัตว์ ไปใส่ในเซลล์พืช เพื่อให้เกิดเซลล์ใหม่ที่มีลักษณะตามที่ต้องการ
ง. เพาะเลี้ยงเซลล์พืชที่มีลักษณะที่ต้องการในห้องทดลอง แล้วนำยีนมาตัดแต่งโดยการเชื่อมยีนที่มีลักษณะที่ต้องการเข้าด้วยกัน

ข้อ 19. สาเหตุที่ทำให้พืชแสดงพฤติกรรมการตอบสนอง โดยการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติคืออะไร

ก. ความเข้มแสง
ข. อุณหภูมิของอากาศ
ค. ปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอากาศ
ง. การเปลี่ยนแปลงของแรงดันเต่งภายในเซลล์

ข้อ 20. “ดอกบัวจะหุบในตอนกลางคืนและบานในตอนกลางวัน” พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใด

ก. แสง
ข. ความชื้น
ค. อุณหภูมิ
ง. ความดันอากาศ


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม