www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. เมื่อเรานำเซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอกและเซลล์เยื่อหอมมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เม็ดสีเขียวเล็ก ๆ ที่พบในเซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอกแต่ไม่พบในเซลล์เยื่อหอมคืออะไร

ก. ผนังเซลล์
ข. นิวเคลียส
ค. เยื่อหุ้มเซลล์
ง. คลอโรพลาสต์

ข้อ 2. ข้อความใดอธิบายลักษณะของเซลล์ได้ถูกต้อง

ก. กลุ่มของหน่วยสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างคล้ายกัน
ข. กลุ่มของหน่วยสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่คล้ายกัน
ค. หน่วยเล็ก ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ง. หน่วยเล็ก ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่รวมตัวกันทำหน้าที่เฉพาะอย่าง

ข้อ 3. เซลล์ใดต่อไปนี้ไม่มีนิวเคลียส

ก. เซลล์ประสาท
ข. เซลล์เม็ดเลือดแดง
ค. เซลล์กล้ามเนื้อลาย
ง. เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ

ข้อ 4. เซลล์เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่อะไร

ก. นำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปยังปอด
ข. นำแก๊สออกซิเจนจากปอดไปยังอวัยวะต่าง ๆ
ค. นำสารที่เป็นพิษต่อร่างกายไปกำจัดออกนอกเซลล์
ง. ขนส่งแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปยังเซลล์ต่าง ๆ

ให้ใช้รูปด้านล่าง ตอบคำถามข้อ 5-8

ข้อ 5. หมายเลข 1 ในภาพคืออะไร

ก. ไรโบโซม
ข. นิวเคลียส
ค. ไมโทคอนเดรีย
ง. กอลไจแอปพาราตัส

ข้อ 6. หมายเลข 2 ในภาพคืออะไร

ก. ไรโบโซม
ข. นิวเคลียส
ค. ไมโทคอนเดรีย
ง. กอลไจแอปพาราตัส

ข้อ 7. หมายเลข 3 ในภาพคืออะไร

ก. ไรโบโซม
ข. นิวคลีโอลัส
ค. ไซโทพลาซึม
ง. ไมโทคอนเดรีย

ข้อ 8. หมายเลข 4 ในภาพคืออะไร

ก. ไรโบโซม
ข. คลอโรพลาสต์
ค. ไมโทคอนเดรีย
ง. กอลไจแอปพาราตัส

ข้อ 9. คลอโรพลาสต์ทำหน้าที่อะไร

ก. ลำเลียงอาหาร
ข. ขับถ่ายของเสีย
ค. สร้างคาร์โบไฮเดรต
ง. ควบคุมการทำงานของเซลล์

ข้อ 10. เม็ดสีเขียวที่เป็นอวัยวะสร้างอาหารภายในเซลล์พืชเรียกว่าอะไร

ก. นิวเคลียส
ข. คลอโรฟิลล์
ค. ไซโทพลาซึม
ง. คลอโรพลาสต์

ข้อ 11. ส่วนประกอบสำคัญที่มีในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์คืออะไร

ก. ผนังเซลล์
ข. คลอโรฟิลล์
ค. เยื่อหุ้มเซลล์
ง. คลอโรพลาสต์

ข้อ 12. ส่วนประกอบใดทำให้เซลล์พืชคงรูปอยู่ได้

ก. ผนังเซลล์
ข. นิวเคลียส
ค. เยื่อหุ้มเซลล์
ง. ไซโทพลาซึม

ข้อ 13. ขนรากดูดซับเกลือแร่เข้าสู่เซลล์โดยวิธีใด

ก. การแพร่
ข. ออสโมซิส
ค. การไหลซึม
ง. การลำเลียง

ให้ใช้ด้านล่าง ตอบคำถามข้อ 14-15

ข้อ 14. จากรูป ต้องการทดลองเรื่องใด

ก. การแพร่
ข. การออสโมซิส
ค. การดูดซึมของน้ำ
ง. การกระจายอนุภาคของน้ำตาล

ข้อ 15. ถุงกระดาษแก้วมีคุณสมบัติเหมือนกับสิ่งใด

ก. ผนังเซลล์
ข. ไซโทพลาซึม
ค. เยื่อเลือกซึมผ่าน
ง. เม็ดคลอโรพลาสต์

ข้อ 16. การจัดอุปกรณ์การทดลองดังรูปด้านล่าง เมื่อเวลาผ่านไป 35 นาที พบว่าน้ำในบีกเกอร์มีสีฟ้าแต่ระดับน้ำไม่เพิ่มขึ้น ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง

ก. อัตราการแพร่ของจุนสีมากกว่าน้ำ
ข. อัตราการแพร่ของน้ำและจุนสีเท่ากัน
ค. น้ำแพร่จากภายนอกเข้าสู่ภายในถุงเซลโลเฟน
ง. อนุภาคของจุนสีแพร่ออกมาสู่ภายนอกถุงเซลโลเฟน

ข้อ 17. ถ้าเด็ดใบไม้ในตอนเช้ามืดมาทดสอบแป้งจะพบหรือไม่ เพราะเหตุใด

1. พบ เพราะพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสง
2. พบ เพราะพืชสะสมน้ำตาลไว้ในรูปของแป้ง
3. ไม่พบ เพราะแป้งถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาล
4. ไม่พบ เพราะยังไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง

ก. 1
ข. 3
ค. 1 และ 2
ง. 3 และ 4

ข้อ 18. ในการทดลองตรวจสอบแป้งในใบไม้ เพราะเหตุใดจึงต้องต้มใบไม้ในน้ำเดือดก่อนนำไปทดลอง

ก. สกัดแป้งออกมา
ข. ทำให้ใบไม้ไม่แข็ง
ค. ทำลายผนังเซลล์พืช
ง. สกัดคลอโรฟิลล์ออกจากใบ

ข้อ 19. เมื่อทดสอบหาแป้งบนใบพืชที่มีรอยด่าง เช่น ใบพลูด่างและใบชบาด่าง พบว่าตรงบริเวณที่ไม่มีสีเขียวจะไม่มีแป้ง ข้อสรุปใดถูกต้อง

ก. คลอโรฟิลล์จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
ข. ใบพืชบริเวณที่ไม่มีแป้งเกิดจากการไม่ได้รับแสง
ค. ใบพลูด่างและใบชบาด่างสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้
ง. การสังเคราะห์ด้วยแสงไม่เกี่ยวข้องกับคลอโรฟิลล์

ข้อ 20. จากรูปด้านล่าง การปิดกระดาษสีดำบนใบผักบุ้งและตั้งทิ้งไว้กลางสนามที่มีแสงแดด เมื่อนำใบผักบุ้งไปตรวจสอบ พบว่าไม่พบแป้งในผักบุ้งที่ปิดด้วยกระดาษสีดำ ผลสรุปที่ได้คืออะไร

ก. พืชใช้คลอโรฟิลล์ในการสร้างอาหาร
ข. แสงเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างอาหารของพืช
ค. ผลิตผลจากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือแป้ง
ง. พืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม