www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1

ชุด 4

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อความใดอธิบายการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้ถูกต้อง

ก. เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี
ข. เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานจลน์
ค. เปลี่ยนพลังงานศักย์เป็นพลังงานจลน์
ง. เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน

ข้อ 2. เมื่อใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงบนใบพืช ถ้าบริเวณนั้นมีแป้ง สารละลายไอโอดีนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด

ก. ขาว เป็น น้ำเงิน
ข. น้ำตาล เป็น ขาว
ค. น้ำตาล เป็น ม่วงแกมน้ำเงิน
ง. ม่วงแกมน้ำเงิน เป็น น้ำตาล

ข้อ 3. จากการทดสอบหาแป้งในใบชบาด่าง พบว่าส่วนสีขาวของใบชบาด่างไม่มีแป้ง ข้อสรุปที่เหมาะสมกับการทดลองนี้คืออะไร

ก. การหายใจเกิดขึ้นบริเวณที่มีสีขาวของใบ
ข. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจำเป็นต้องใช้แสง
ค. คลอโรฟิลล์จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ง. ใบเป็นตำแหน่งสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

ข้อ 4. นอกจากน้ำตาลแล้วสิ่งใดเป็นผลที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

ก. แป้ง ไขมัน
ข. ไขมัน โปรตีน
ค. น้ำ แก๊สออกซิเจน
ง. น้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ข้อ 5. หากเรานำสาหร่ายมาเลี้ยงไว้ในตู้ปลา โดยไม่นำปลามาเลี้ยงไว้ แล้วปิดตู้เลี้ยงปลาให้สนิท พบว่าสาหร่ายที่อยู่ในน้ำจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ข้อเท็จจริงนี้ยืนยันผลเรื่องใด

ก. พืชและสัตว์ต้องพึ่งพาอาศัยกันจึงจะอยู่รอด
ข. พืชจะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยแก๊สออกซิเจน
ค. ผลการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะเกิดแก๊สออกซิเจน
ง. การสร้างอาหารของพืชจำเป็นต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ข้อ 6. กิจกรรมใดช่วยเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

ก. ใส่ปุ๋ยเคมีให้พืชก่อนฝนตก
ข. ใส่ปุ๋ยเคมีให้พืชหลังฝนตก
ค. เผาหญ้าแห้งในเวลากลางวัน
ง. เผาหญ้าแห้งในเวลากลางคืน

ข้อ 7. กานต์พบว่าพืชต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์ด้วยแสง แต่เขาพบว่าเมล็ดถั่วเขียวงอกในภาชนะซึ่งไม่ได้รับแสงแดดเลย เขาจึงสงสัยว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นถั่วเขียวงอกได้ เหตุผลใดดีที่สุดในการตอบข้อสงสัยของกานต์

ก. เมล็ดจะงอกได้ดีถ้ามีปุ๋ยเพียงพอ
ข. เมล็ดจะงอกได้ดีถ้ามีอุณหภูมิพอเหมาะ
ค. มีอาหารอยู่ในเมล็ดพืชแล้ว เมล็ดพืชจึงงอกได้
ง. การงอกของเมล็ดพืชไม่จำเป็นต้องอาศัยแสงแดด

ข้อ 8. การขาดธาตุใดทำให้พืชมีปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลง

ก. เหล็ก
ข. สังกะสี
ค. แคลเซียม
ง. แมกนีเซียม

ข้อ 9. จากรูปด้านล่าง สรุปผลในข้อใดถูกต้อง

ก. แสงสว่างมีอิทธิพลต่อการคายน้ำของพืช
ข. พืชคายน้ำออกทางใบมากกว่าส่วนอื่น ๆ
ค. พืชจะคายน้ำได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความชื้นของอากาศ
ง. แสงสว่าง ความชื้น และอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการคายน้ำของ

ข้อ 10. ใบไม้มีเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ–เกลือแร่และเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารอยู่ที่ใด

ก. ผิวใบ
ข. เส้นใบ
ค. ใต้ปากใบ
ง. ก้านใบเท่านั้น

ข้อ 11. เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ–เกลือแร่ส่วนใหญ่ของพืชเป็นเซลล์แบบใด

ก. เซลล์ที่มีชีวิต
ข. เซลล์ที่ตายแล้ว
ค. เซลล์ที่มีนิวเคลียส
ง. เซลล์ที่มีไซโทพลาซึม

ข้อ 12. พืชชนิดใดไม่มีการคายน้ำ

ก. บัว
ข. กล้วยไม้
ค. สาหร่าย
ง. กระบองเพชร

ข้อ 13. ข้อความใดไม่ใช่ประโยชน์ของการคายน้ำของพืช

ก. ช่วยให้การคายน้ำของพืชดีขึ้น
ข. ช่วยให้ใบของพืชมีความชุ่มชื้น
ค. ช่วยลดอุณหภูมิภายในลำต้นและใบ
ง. ช่วยให้การสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นตลอดเวลา

ข้อ 14. ความแตกต่างของเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารและเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ–เกลือแร่คืออะไร

ก. เซลล์ยังมีชีวิต
ข. ไม่มีนิวเคลียส
ค. ลักษณะของท่อ
ง. ลักษณะของเซลล์

ข้อ 15. ตามใบไม้มีเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ-เกลือแร่และเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารอยู่ที่ใด

ก. ผิวใบ
ข. เส้นใบ
ค. ใต้ปากใบ
ง. ก้านใบเท่านั้น

ข้อ 16. ทิศทางการลำเลียงอาหารของพืชส่วนใหญ่มีทิศทางในลักษณะใด
1. จากราก - ลำต้น - กิ่ง - ใบ
2. จากใบ - กิ่ง - ลำต้น - ราก
3. จากใบ - กิ่ง - ลำต้น - กิ่ง - ดอก

ก. 1 และ 2
ข. 2 และ 3
ค. 1 และ 3
ง. เฉพาะ 2

ให้ใช้รูปด้านล่างตอบคำถามข้อ 17-20

ข้อ 17. ส่วนประกอบของเกสรเพศผู้คืออะไร

ก. 1, 2
ข. 1, 3
ค. 2, 3
ง. 3, 4

ข้อ 18. ออวุลได้แก่หมายเลขใด และสิ่งที่อยู่ในออวุลคืออะไร

ก. หมายเลข 1 ละอองเรณู
ข. หมายเลข 3 ละอองเรณู
ค. หมายเลข 6 เซลล์ไข่
ง. หมายเลข 7 เซลล์ไข่

ข้อ 19. เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ถูกสร้างขึ้นที่หมายเลขใด

ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4

ข้อ 20. การปฏิสนธิซ้อนมักเกิดขึ้นที่บริเวณหมายเลขใด

ก. 1 และ 3
ข. 2 และ 4
ค. 6 และ 7
ง. 1, 2, 3 และ 4


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม