www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1

ชุด 5

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. การปฏิสนธิคือขั้นตอนใด

ก. เมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย
ข. เมื่อละอองเรณูงอกหลอดแทงลงไปในรังไข่
ค. เมื่อนิวเคลียสของละอองเรณูผสมกับเซลล์ไข่
ง. เมื่อนิวเคลียสของละอองเรณูผสมกับเซลล์ไข่กลายเป็นเมล็ด

ข้อ 2. การปฏิสนธิของดอกไม้เกิดขึ้นเมื่อใด

ก. ออวุลเจริญไปเป็นเมล็ด
ข. ผนังรังไข่เจริญไปเป็นเมล็ด
ค. ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย
ง. สเปิร์มเข้าผสมกับไข่และโพลาร์นิวเคลียส

ข้อ 3. ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ก. สืบพันธุ์ได้ด้วยตัวเอง
ข. ลูกที่เกิดมามีลักษณะเหมือนพ่อแม่
ค. ลูกที่เกิดมาจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด
ง. นิวเคลียสของเพศผู้กับเพศเมียรวมตัวกัน

ข้อ 4. ถ้าต้องการเพาะพันธุ์มะม่วงให้ได้พันธุ์ต่างไปจากเดิมควรใช้วิธีใด

ก. ติดตา
ข. ตอนกิ่ง
ค. ทาบกิ่ง
ง. เพาะเมล็ด

ข้อ 5. จุดเด่นที่สำคัญของการใช้พืชที่ได้จากการตัดแต่งยีนในการเพาะปลูกคืออะไร

ก. ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง
ข. เพิ่มผลผลิตต่อไร่มากกว่าพันธุ์ดั้งเดิม
ค. ราคาต่อหน่วยถูกกว่าการใช้พันธุ์ดั้งเดิม
ง. ได้พืชพันธุ์ใหม่ที่ทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศ

ข้อ 6. สารที่ช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดที่สามารถใช้เทคโนโลยีชีวภาพช่วยผลิตได้แก่อะไร

ก. อินซูลิน
ข. เอนไซม์
ค. กรดแอมิโน
ง. กรดนิวคลิอิก

ข้อ 7. การตัดแต่งยีนสำหรับพืชบางชนิดเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชนั้น ฝ่ายที่ต่อต้านการดำเนินงานลักษณะดังกล่าวนี้มีข้อห่วงใยในเรื่องใดมากที่สุด

ก. การกลายของพันธุ์พืช
ข. วัฏจักรการเจริญเติบโต
ค. ผลข้างเคียงต่อผู้บริโภค
ง. การขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิต

ข้อ 8. อะไรเป็นจุดเด่นที่สำคัญของการใช้พืชที่ได้จากการตัดแต่งยีนในการเพาะปลูก

ก. ลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง
ข. เพิ่มผลผลิตต่อไร่มากกว่าพันธุ์ดั้งเดิม
ค. ราคาต่อหน่วยถูกกว่าการใช้พันธุ์ดั้งเดิม
ง. ได้พืชพันธุ์ใหม่ที่ทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศ

ข้อ 9. การเคลื่อนไหวใดไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า

ก. การเจริญของรากเข้าหาน้ำ
ข. การหุบและบานของดอกไม้
ค. การเจริญของยอดพืชเข้าหาแสง
ง. การหันหาแสงของดอกทานตะวัน

ข้อ 10. การเคลื่อนไหวของเซลล์คุมเป็นการตอบสนองต่อสิ่งใด

ก. อุณหภูมิ
ข. ความเต่ง
ค. การสัมผัส
ง. การสังเคราะห์ด้วยแสง

ข้อ 11. พฤติกรรมการตอบสนองของพืชที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกมีความสัมพันธ์กับกระบวนการใดมากที่สุด

ก. การหายใจ
ข. การคายน้ำ
ค. การสังเคราะห์ด้วยแสง
ง. การลำเลียงน้ำและอาหาร

ข้อ 12. ส่วนประกอบที่ทำให้เซลล์พืชแตกต่างจากเซลล์สัตว์คืออะไร

ก. ไซโทพลาซึมกับไรโบโซม
ข. เยื่อหุ้มเซลล์กับนิวเคลียส
ค. ผนังเซลล์กับคลอโรพลาสต์
ง. ไมโทคอนเดรียกับนิวคลีโอลัส

ข้อ 13. เซลล์พืชมีอยู่ที่ส่วนใดของพืช

ก. ใบและลำต้น ที่อื่น ๆ ไม่มี
ข. ปลายใบและปลายรากเท่านั้น
ค. ใบและลำต้นกับที่ปลายรากเท่านั้น
ง. มีอยู่ทุกส่วนของพืช เพราะพืชมีเซลล์เป็นส่วนประกอบ

ข้อ 14. ส่วนประกอบของเซลล์พืชที่ทำหน้าที่คล้ายยามคืออะไร

ก. ผนังเซลล์
ข. นิวเคลียส
ค. เยื่อหุ้มเซลล์
ง. ไซโทพลาซึม

ข้อ 15. ความแตกต่างของการแพร่กับออสโมซิสคืออะไร

ก. ออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่ของเยื่อบาง ๆ
ข. การแพร่ไม่ต้องผ่านเยื่อบาง ๆ แต่ออสโมซิสต้องผ่านเยื่อบาง ๆ
ค. การแพร่เกิดจากสารเคลื่อนที่จากที่ที่มีโมเลกุลน้อยไปสู่ที่ที่มีโมเลกุลมากเท่านั้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 16. สิ่งที่ไม่ใช่ ปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร

ก. น้ำ
ข. แสง
ค. ออกซิเจน
ง. คาร์บอนไดออกไซด์

ข้อ 17. ข้อความใดถูกต้อง

ก. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นที่บริเวณใบเท่านั้น
ข. พืชส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของลำต้นในรูปของน้ำตาล
ค. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ง. แก๊สออกซิเจนเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ข้อ 18. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดมากที่สุด

ก. ปริมาณแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นในพื้นดิน
ข. ปริมาณอาหารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ค. จำนวนพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่าง ๆ
ง. การหมุนเวียนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจน

ข้อ 19. กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงน้ำพบได้ในส่วนใดของพืช

ก. เฉพาะราก
ข. รากและลำต้น
ค. ราก ลำต้น และกิ่ง
ง. ราก ลำต้น กิ่ง และใบ

ข้อ 20. ส่วนประกอบของดอกไม้ถ้าเรียงจากชั้นนอกสุดไปยังชั้นในสุดได้แก่อะไร

ก. กลีบเลี้ยง กลีบดอก อับเรณู รังไข่
ข. กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย
ค. เกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้ กลีบดอก กลีบเลี้ยง
ง. เกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้ ก้านเกสรเพศผู้ รังไข่


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม