www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.1

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดคืออุปกรณ์สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก. โทรสาร
ข. โทรศัพท์
ค. ซีดีรอม
ง. คอมพิวเตอร์

ข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแผ่นป้ายอิเล็กทรอนิกส์

ก. เป็นพื้นที่ให้สมาชิกในเครือข่ายพูดคุยโต้ตอบกัน
ข. เป็นพื้นที่ให้สมาชิกได้แจ้งข่าวสารแก่กัน
ค. เป็นพื้นที่ให้สมาชิกในเครือข่ายตั้งกระทู้
ง. เป็นพื้นที่ให้สมาชิกในเครือข่ายส่งจดหมายถึงกัน

ข้อ 3. สิรีจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องออกไปพูดรายงานหน้าชั้นเรียน

ก. แนะนำตัวแล้วเริ่มรายงาน
ข. แนะนำตัว บอกหัวข้อรายงาน เริ่มรายงาน
ค. แนะนำตัว เริ่มรายงาน สรุปหัวข้อรายงาน
ง. บอกหัวข้อรายงาน แนะนำตัว เริ่มรายงาน

ข้อ 4. ข้อใดไม่ใช่มารยาทที่ดีในการพูด

ก. พูดด้วยวาจาสุภาพ หน้าตายิ้มแย้ม
ข. รักษาอารมณ์ในการพูดให้เป็นปกติ
ค. พูดดังๆ เพื่อให้ผู้ฟังตั้งใจฟัง
ง. ไม่พูดยกตนข่มท่าน

ข้อ 5. ข้อใดเป็นคำเชิญชวน

ก. โปรดอย่าเดินลัดสนาม
ข. ห้ามทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
ค. กรุณาลดเสียง
ง. ช่วยกันประหยัดวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า

ข้อ 6. เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารถึงกันในสมัยก่อนคือข้อใด

ก. จดหมาย
ข. โทรเลข
ค. โทรสาร
ง. โทรศัพท์

ข้อ 7. ข้อใดกล่าวถึงการย่อความได้ถูกต้อง

ก. อ่านก่อนย่อความหลายๆ ครั้ง
ข. ให้คงคำราชาศัพท์ไว้ดังเดิม
ค. ให้คงบทร้อยกรองไว้ตามเดิม
ง. ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสรรพนามบุรุษที่ ๑ เป็นบุรุษที่ ๓

ข้อ 8. จงเรียงลำดับหัวข้อเรียงความ เรื่อง วันลอยกระทง ให้ถูกต้อง

ก. คำจำกัดความของประเพณีลอยกระทง
ข. ความสนุกสนานในวันลอยกระทง
ค. จุดมุ่งหมายในการลอยกระทง
ง. ประเภทของกระทงที่นิยมทำ

ก. ก ข ค ง
ข. ก ข ง ค
ค. ก ค ง ข
ง. ก ง ข ค

ข้อ 9. การใช้คำที่ดีในการเขียนเรียงความคือข้อใด

ก. ใช้คำศัพท์สูงๆ
ข. ใช้คำอย่างหลากหลาย
ค. ใช้คำระดับภาษาปาก
ง. ใช้คำสั้นๆ

ข้อ 10. ข้อใดคือความหมายของคำไวพจน์

ก. คำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน
ข. คำที่มีเสียงอ่านเหมือนกัน
ค. คำที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกัน
ง. คำที่มีความหมายคล้ายกัน

ข้อ 11. ข้อใดใช้คำถูกต้อง

ก. เมฆถูกกับอากาศทางภาคเหนือมากกว่าภาคอื่น
ข. คนใจคับแคบย่อมไม่อยากเห็นคนอื่นดีกว่าตน
ค. เขาเขียนคำตอบผิดพลาดไปข้อเดียว
ง. เพื่อนฉันติดใจธรรมชาติที่ต่างประเทศมาก

ข้อ 12. ข้อใดผู้พูดพูดได้เหมาะสมที่สุด

ก. เป็นไงสอบตกอีกแล้วเหรอ
ข. ถ้าเธออ่านหนังสือมากกว่านี้เธอก็ได้คะแนนดีเหมือนกัน
ค. เธอนี่สอนเท่าไหร่ไม่รู้จักจำ
ง. ผู้หญิงคนนี้แต่งตัวเหมือนกาคาบพริก

ข้อ 13. ข้อใดไม่ควรนำมาเป็นหัวข้อสนทนา

ก. เรื่องความสวยความงาม
ข. เรื่องดินฟ้าอากาศ
ค. เรื่องศาสนา
ง. เรื่องอาหารการกิน

ข้อ 14. ข้อใดคือประโยชน์ของการเขียนเลขไทย

ก. ทำให้มีสมาธิเพิ่มขึ้น
ข. ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในการเขียนตัวเลข
ค. ฝึกให้มีลายมือที่สวยงาม
ง. ช่วยอนุรักษ์ศิลปะในการเขียนตัวเลขของไทย

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 15 – 17

ปัจจุบันได้มีผู้คิดค้นหาวิธีการรักษาโรคต่างๆ โดยใช้น้ำที่ทำจากผักผลไม้ ธัญพืชต่างๆ น้ำสมุนไพรบางชนิดจะดื่มลำบากในช่วงแรกของการดื่ม อาจจะทำให้รู้สึกอึดอัด เนื่องจากรสชาติไม่ค่อยตรงรสนิยมของผู้ดื่ม แต่จะเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น วิธีดื่มที่ดี ควรดื่มแบบจิบช้าๆ และควรดื่มทันทีที่ปรุงเสร็จ

ข้อ 15. ข้อใดเป็นข้อสรุปสุดท้ายของข้อความนี้

ก. วิธีดื่มน้ำสมุนไพรที่ดีคือดื่มแบบจิบช้าๆ
ข. น้ำที่ทำจากผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆเป็นน้ำสมุนไพร
ค. ปัจจุบันมีผู้คิดค้นหาวิธีการรักษาโรคต่างๆ
ง. น้ำสมุนไพรบางชนิดจะดื่มลำบากในช่วงแรก

ข้อ 16. เหตุใดการดื่มน้ำสมุนไพรในช่วงแรกจะทำให้รู้สึกอึดอัด

ก. ผู้ดื่มเป็นโรค
ข. ผู้ดื่มไม่ชอบ
ค. ผู้ดื่มไม่เคยดื่มมาก่อน
ง. ผู้ดื่มไม่กล้าดื่ม

ข้อ 17. ข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง

ก. ช่วงแรกของการดื่มอาจจะทำให้รู้สึกอึดอัด
ข. น้ำสมุนไพรบางชนิดจะดื่มลำบากในช่วงแรก
ค. การดื่มที่ดีควรดื่มแบบจิบช้าๆ จะดีกว่าดื่มเร็วๆ
ง. น้ำที่ทำจากผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ คือน้ำสมุนไพร

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วแสดงความคิดเห็นข้อ 18 – 20

แม้ว่าขณะนี้จะมีรัฐบาลใหม่ นำโดย พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศเรียบร้อยแล้ว แต่กฎอัยการศึกก็ยังไม่ยกเลิก ล่าสุด พล.อ. สนธิ บุญย-รัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติที่แปรสภาพจากหัวหน้า ค.ป.ค. ได้บอกแบบเข้มๆ ว่า “หากประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกไปแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจะแก้ยาก ดังนั้น ... ประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกเมื่อทุกอย่างต้องปลอดภัยเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดปัญหากัน


ข้อ 18. ข้อใดคือใจความสำคัญของบทความนี้

ก. การสรรหานายกรัฐมนตรี
ข. การประกาศกฎอัยการศึก
ค. การบริหารประเทศ
ง. ความปลอดภัยของบ้านเมือง

ข้อ 19. ข้อใดคือคำเต็มของอักษรย่อ ค.ป.ค.

ก. คณะปฏิรูปการปกครอง
ข. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ค. คณะปฏิรูปความมั่งคงแห่งชาติ
ง. คณะปฏิรูปการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อ 20. ข้อใดคือสภาพบ้านเมืองในข้อความนี้

ก. บ้านเมืองกลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกติแล้ว
ข. บ้านเมืองยังมีเหตุการณ์ร้ายแรงอยู่
ค. บ้านเมืองยังไม่เรียบร้อยปลอดภัยดี
ง. บ้านเมืองยังต้องการผู้นำใหม่


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม