www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะทุกจำนวน

ก. 1, 2, 3, 5
ข. 2, 5, 7, 9
ค. 5, 7, 11, 13
ง. 3, 7, 9, 13

ข้อ 2. จำนวนใดต่อไปนี้เป็นตัวประกอบของ 85

ก. 13
ข. 15
ค. 17
ง. 19

ข้อ 3. ตัวประกอบทั้งหมดของ 20 ตรงกับข้อใด

ก. 2, 4, 5, 10, 20
ข. 1, 2, 4, 5, 10, 20
ค. 2, 4, 5, 10, 15, 20
ง. 1, 2, 4, 5, 15, 20

ข้อ 4. ผลบวกของตัวประกอบทั้งหมดของ 63 ตรงกับข้อใด

ก. 101
ข. 102
ค. 103
ง. 104

ข้อ 5. 3 เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนในข้อใด

ก. 3, 6, 12, 16
ข. 6, 12, 15, 20
ค. 12, 18, 20, 24
ง. 12, 18, 24, 30

ข้อ 6. ตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดของ 69 ตรงกับข้อใด

ก. 3, 23, 69
ข. 1, 3, 23, 69
ค. 3, 13, 23, 69
ง. 3, 13, 29, 69

ข้อ 7. ตัวประกอบร่วมมากของ 42 และ 189 ตรงกับข้อใด

ก. 7
ข. 21
ค. 27
ง. 42

ข้อ 8. จำนวนที่หารด้วย 29 ลงตัวตรงกับข้อใด

ก. 406
ข. 669
ค. 814
ง. 901

ข้อ 9. จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบต่างกันสามตัวคือจำนวนใด

ก. 4
ข. 8
ค. 9
ง. 12

ข้อ 10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ

ก. 59
ข. 79
ค. 89
ง. 119

ข้อ 11. ข้อใดแยกตัวประกอบได้ถูกต้อง

ก. 7 = 1 x 7
ข. 12 = 3x 4
ค. 30 = 2 x 3 x 5
ง. 72 = 2 x 3 x 3 x 4

ข้อ 12. ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. จำนวนคู่ทุกจำนวนมี 2 เป็นตัวประกอบ
ข. จำนวนนับทุกจำนวนมี 1 เป็นตัวประกอบ
ค. พหุคูณของ 2 ทุกจำนวนเป็นจำนวนคู่
ง. จำนวนคี่ทุกจำนวนมี 3 เป็นตัวประกอบ

ข้อ 13. ตัวประกอบเฉพาะที่มีค่ามากที่สุดของ 45 คือข้อใด

ก. 1
ข. 5
ค. 9
ง. 15

ข้อ 14. ตัวประกอบร่วมมากที่สุดของจำนวนนับ 84 และ 120 คือจำนวนในข้อใด

ก. 6
ข. 12
ค. 24
ง. 42

ข้อ 15. ตัวประกอบของ 102 ที่ 3 หารลงตัวมีกี่จำนวน

ก. 3 จำนวน
ข. 4 จำนวน
ค. 5 จำนวน
ง. 6 จำนวน

ข้อ 16. จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบเฉพาะต่างกัน 5 ตัวคือข้อใด

ก. 2,310
ข. 210
ค. 120
ง. 32

ข้อ 17. ห.ร.ม. ของ 12, 18 และ 36 ตรงกับข้อใด

ก. 3
ข. 6
ค. 18
ง. 36

ข้อ 18. ค.ร.น. ของ 14, 22 และ 35 ตรงกับข้อใด

ก. 140
ข. 320
ค. 770
ง. 820

ข้อ 19. ตัวคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดของ 20, 10 และ 5 คือข้อใด

ก. 5
ข. 10
ค. 20
ง. 40

ข้อ 20. ถ้า a และ b เป็นจำนวนนับสองจำนวนแล้วความหมายของ ห.ร.ม. ของ a และ b ตรงกับข้อใด

ก. ตัวประกอบร่วมของ a และ b
ข. ตัวประกอบร่วมทั้งหมดของ a และ b
ค. ตัวประกอบร่วมเฉพาะของ a และ b
ง. ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ a และ b


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม