www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดไม่ได้แสดงว่าต้นพืชมีการเจริญเติบโต

ก. จำนวนใบเพิ่มขึ้น
ข. ความสูงของต้นพืชเพิ่มขึ้น
ค. สีของลำต้นพืชเปลี่ยนไป
ง. มีอายุเพิ่มขึ้น

ข้อ 2. ด.ช. ต้นจัดกลุ่มพืช ดังนี้

กลุ่มที่ 1: ต้นมะพร้าว ต้นมะม่วง ต้นกล้วย
กลุ่มที่ 2: ผักบุ้ง ผักกระเฉด ผักตบชวา

อยากทราบว่า เขาใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม

ก. ที่อยู่ของพืช
ข. ลักษณะของใบ
ค. สีของลำต้น
ง. ลักษณะของเปลือก

ข้อ 3. ข้อใดเป็นการดูแลรักษาพืชได้ดีที่สุด

ก. ใส่ปุ๋ยและฉีดยาฆ่าแมลงทุกวัน
ข. พรวนดินอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
ค. รดน้ำวันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น
ง. ใช้อุปกรณ์ปิดคลุมพืชให้มิดชิด

ข้อ 4. เราสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินสำหรับเตรียมปลูกพืชได้อย่างไร

ก. นำดินไปตากแดด
ข. ใส่ปุ๋ยพืชสด
ค. รดน้ำดินบ่อยๆ
ง. ถางพืชหน้าดินออก

ข้อ 5. สัตว์ชนิดใดดำรงชีวิตอยู่ในน้ำ แต่ขึ้นมาวางไข่บนบก

ก. งู
ข. ปลาหมึก
ค. เต่า
ง. สิงโต

ข้อ 6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพืช

ก. พืชต้องการแสงแดดในการสร้างอาหาร
ข. พืชเจริญเติบโตได้ดีถ้ารดน้ำจนท่วมขัง
ค. พืชต้องการอากาศหายใจ
ง. พืชทุกชนิดต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโต

ข้อ 7. พืชมีการเจริญเติบโตเมื่อใด

ก. เมื่อเมล็ดได้รับแสงแดด
ข. เมื่อเมล็ดได้รับปุ๋ย
ค. เมื่อเมล็ดได้รับความชื้น
ง. เมื่อได้รับดิน

ข้อ 8. วิธีใดเป็นวิธีวัดการเจริญเติบโตของพืชที่ดีที่สุด

ก. ดูด้วยสายตา
ข. นับระยะเวลาที่ปลูก
ค. นับจำนวนใบ
ง. วัดขนาดลำต้น

ข้อ 9. ต้นสักทิ้งใบเป็นการตอบสนองต่อสิ่งใด

ก. แสง
ข. น้ำ
ค. อุณหภูมิ
ง. ฝน

ข้อ 10. ข้อใดเป็นวิธีการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง

ก. ใส่ครั้งเดียวทีละมากๆ
ข. นานๆ ใส่ครั้ง
ค. ใส่น้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
ง. ใส่ปุ๋ยสูตรเดียวตลอดอายุของพืช

advertisement