www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2

ชุด 4

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ถ้านำกระดาษมาคั่นแม่เหล็กกับตะปู จะเกิดเหตุการณ์ใด

ก. แม่เหล็กไม่ดูดตะปู
ข. แม่เหล็กดูดตะปูได้
ค. แม่เหล็กมีแรงผลักตะปู
ง. แม่เหล็กวิ่งหนีตะปู

ข้อ 2. ถ้าใช้แม่เหล็กคัดแยกวัตถุ จะแยกวัตถุชนิดใดออกมาได้

ก. แก้วพลาสติก
ข. เศษกระดาษ
ค. กระป๋องนมข้นหวาน
ง. เศษผัก

ข้อ 3. แรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่ขัดถูเรียกว่าอะไร

ก. แรงขัดถู
ข. แรงไฟฟ้าสถิต
ค. แรงกระแสไฟฟ้า
ง. แรงเฉี่อย

ข้อ 4. หุ่นยนต์บังคับ ใช้พลังงานไฟฟ้าจากข้อใด

ก. แบตเตอรี่
ข. ปลั๊กไฟ
ค. เครื่องปั่นไฟ
ง. น้ำมันดีเซล

ข้อ 5. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดที่เปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นๆ ได้ 2 ชนิด

ก. เตารีด
ข. เครื่องซักผ้า
ค. คอมพิวเตอร์
ง. หม้อหุงข้าว

ข้อ 6. ถ้าใช้แม่เหล็กดูดวัสดุ แม่เหล็กจะสามารถดูดวัสดุในข้อใดได้ทั้งหมด

ก. ราวตากผ้า กรรไกร ลูกแก้ว
ข. ตะปู เศษเหล็ก คีมตัดลวด
ค. ตะเกียบ เหรียญบาท เส้นลวด
ง. พลาสติก ลวด ปากกา ฝาหม้อ

จากข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 7-8

"ปูทดลองใช้วัสดุ 3 ชนิด ถูกับผ้าแห้งหลายๆ ครั้ง จากนั้นทดลองนำไปวางจ่อใกล้กับ เศษกระดาษชิ้นเล็กๆ ปรากฏว่าวัสดุทั้ง 3 ชนิด มีแรงดูดเศษกระดาษในปริมาณที่แตกต่างกัน"

ข้อ 7. การทดลองนี้ต้องจัดสิ่งใดให้แตกต่างกัน

ก. ผ้าแห้ง
ข. เศษกระดาษ
ค. วัสดุที่ใช้ถูกับผ้า
ง. การสัมผัสกับวัสดุที่ถูของคน

ข้อ 8. ถ้าใช้เวลาในการขัดถูวัสดุกับผ้าแห้งไม่เท่ากัน ผลจะเป็นอย่างไร

ก. วัสดุทั้ง 3 ชนิด มีแรงดูดเศษกระดาษไม่เท่ากัน
ข. วัสดุทั้ง 3 ชนิด มีแรงดูดเศษกระดาษเท่ากัน
ค. ไม่สามารถสรุปได้
ง. วัสดุทั้ง 3 ชนิด ไม่สามารถดูดเศษกระดาษได้

ข้อ 9. กุ๊กทดลองใช้แม่เหล็กดูดวัสดุ 4 ชนิด ผลเป็นดังนี้

A: ดูด
B: ดูด
C: ไม่ดูด
D: ดูด

จากผลการทดลอง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. วัสดุ A เป็นเหรียญบาท
ข. วัสดุ B เป็นทัพพีไม้
ค. วัสดุ C เป็นหนังยาง
ง. วัสดุ D เป็นเงิน

ข้อ 10. จากการทดลองข้อ 9 วัสดุ A, B, C และ D น่าจะเป็นวัสดุในข้อใด

ก. เข็มหมุด, เส้นลวด, กระดาษ, ตะปู
ข. กระป๋อง, ตะปู, เชือก, หนังยาง
ค. กุญแจ, เข็มกลัด, คลิป, สร้อยทอง
ง. ไม้กวด, ตะปู, อะลูมิเนียม, ผ้าสักหลาด

advertisement