www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2

ชุด 5

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. จากภาพ สิ่งนี้คือข้อใด

ก. ลวดตัวนำ
ข. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
ค. เครื่องใช้ไฟฟ้า
ง. เครื่องส่งสัญญานเสียง

ข้อมูลต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 2-5

กลุ่มที่ 1: โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์
กลุ่มที่ 2: กาต้มน้ำไฟฟ้า เตารีด
กลุ่มที่ 3: พัดลม เครื่องบดอาหาร
กลุ่มที่ 4: วิทยุ กระดิ่งไฟฟ้า

ข้อ 2. การจัดกลุ่มตามข้อมูลในตาราง ใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์

ก. ลักษณะของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ข. การเปลี่ยนรูปพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ค. การให้ความสะดวกต่อผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ง. การใช้แหล่งพลังงาน

ข้อ 3. ถ้าต้องการจัดกลุ่มเครื่องซักผ้า จะจัดอยู่ในกลุ่มใด

ก. กลุ่มที่ 1
ข. กลุ่มที่ 2
ค. กลุ่มที่ 3
ง. กลุ่มที่ 4

ข้อ 4. ถ้าต้องการจัดกลุ่มโทรศัพท์ จะจัดอยู่ในกลุ่มใด

ก. กลุ่มที่ 4
ข. กลุ่มที่ 3
ค. กลุ่มที่ 2
ง. กลุ่มที่ 1

ข้อ 5. เครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มใดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน

ก. กลุ่มที่ 2
ข. กลุ่มที่ 3
ค. กลุ่มที่ 4
ง. กลุ่มที่ 1

ข้อ 6. เพราะเหตุใด จึงสามารถใช้แม่เหล็กในการบอกทิศทางได้

ก. แม่เหล็กจะหันขั้วเหนือไปทางทิศเหนือเสมอ
ข. แม่เหล็กมีแรงดึงดูดดวงอาทิตย์
ค. แม่เหล็กมีแรงผลักกับโลก
ง. แม่เหล็กสามารถดูดแม่เหล็กโลกได้

ข้อ 7. ถ้านำเข็มหมุดใส่ในแก้วที่มีน้ำ เมื่อใช้แท่งแม่เหล็กดูดเข็มหมุดผ่านแก้วผลจะเป็นอย่างไร

ก. แม่เหล็กไม่ดูดเข็มหมุด เพราะเข็มหมุดอยู่ในน้ำ
ข. แม่เหล็กดูดเข็มหมุดได้
ค. ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ง. เข็มมุดเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนออกนอกแก้วเข้าหาแม่เหล็ก

ข้อ 8. ข้อใดหมายถึงพลังงานกล

ก. พลังงานที่ทำให้เครื่องจักรกลทำงานได้
ข. พลังงานที่ทำให้สิ่งต่างๆ เคลื่อนที่ได้หรือสั่นได้
ค. พลังงานที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทำงานได้
ง. พลังงานที่เกิดจากการเสียดสีหรือกระแทกกันของวัตถุ

ข้อ 9. พืชใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์เพื่ออะไร

ก. ผลัดใบ
ข. สร้างอาหาร
ค. เพิ่มความชื้น
ง. สามารถมองเห็นรอบข้าง

ข้อ 10. ก๊าซออกซิเจนที่พืชคายออกมา มีประโยชน์อย่างไร

ก. ทำให้สัตว์โตเร็ว
ข. ช่วยในการขับถ่ายของสัตว์
ค. ใช้ในการหายใจของสิ่งมีชีวิต
ง. ทำให้หมดสติ

advertisement