www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับ ศาล

ก. เดี๋ยว
ข. เชี่ยว
ค. เจียว
ง. ตาล

ข้อ 2. สำนวนใดตรงกับความหมายว่า “ต้องฟันฝ่าอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆ กว่าจะได้ผลสำเร็จ”

ก. ข้ามน้ำข้ามทะเล
ข. ข้ามสะพานลอย
ค. ข้ามหน้าข้ามตา
ง. ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

ข้อ 3. ข้อใดเป็นกาพย์ยานี 11

ก. ไก่เอ๋ย ไก่แจ้
ถึงยามขันขันแซ่กระชั้นเสียง
โกงคอเรื่อยร้องซ้องสำเนียง
ฟังเพียงบรรเลงวังเวงใจ

ข. เจ้านกกาเหว่าเอย ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก
แม่กาก็หลงรัก คิดว่าลูกในอุทร
คาบเอาข้าวมาเผื่อ คาบเอาเหยื่อมาป้อน
ถนอมไว้ในรังนอน ซ่อนเหยื่อมาให้กิน

ค. จ้ำจี้ผลไม้ แตงไทยแตงกวา
ขนุนน้อยหน่า พุทรามังคุด....

ง. นกไร้รัง คนไร้บ้าน

ข้อ 4. คำว่า เส้า – ส้อย เขียนอย่างไร

ก. เส้าสร้อย
ข. เศร้าส้อย
ค. เศร้าสร้อย
ง. เทร้าซ้อย

ข้อ 5. ใบไม้โดนแสงแดดมากจน ________ควรเติมข้อใด

ก. เหี่ยวเชา
ข. เหี่ยวเฉา
ค. เหี้ยวเฉา
ง. เหียวเทรา

ข้อ 6. ข้อใดเป็นประโยคบอกเล่า

ก. เธอมีปากกาไหม
ข. ทะเลสีฟ้าคราม
ค. ฉันไม่มีเงิน
ง. รถวิ่งเร็ว

ข้อ 7. ข้อใดใช้ ไ – , ใ – ได้ถูกต้อง

ก. แม่ใช้ตะใบขัดเล็บ
ข. น้องร้องไห้เพราะถูกแม่ตี
ค. น้ำไสไหลเย็นเห็นตัวปลา
ง. ข้างไนบ้านต้องไช้ไม้กรวด

ฝนเกิดจากไอน้ำในอากาศลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า แล้วรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ เมื่อเมฆรวมตัวกันหนาแน่นก็จะเกิดเป็นฝนตกลงมาเป็นฝนธรรมชาติ บางพื้นที่ชาวนาชาวไร่ประสบปัญหาความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้และน้ำสำหรับเพาะปลูก ชาวนาชาวไร่ก็เดือดร้อน

ในหลวงทรงเห็นว่า การทำให้ฝนตกลงมายังพื้นที่แห้งแล้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาชาวไร่ได้ พระองค์ทรงคิดค้นการทำฝนเทียม โดยทดลองนำเครื่องบินบินอยู่เหนือเมฆแล้วนำน้ำแข็งแห้งไปโปรยให้เป็นฝอย ก้อนเมฆจะรวมตัวกัน แล้วพ่นละอองน้ำไปที่ ก้อนเมฆ เมฆก็จะกลายเป็นฝนตกลงมา เรียกว่า ฝนเทียม เราจึงเรียกฝนเทียมว่า
ฝนหลวง เพราะเป็นฝนที่ในหลวงทรง
คิดค้นหาวิธีทำให้ฝนตก

จากข้อความด้านบนใช้ตอบคำถาม ข้อ 8-10


ข้อ 8. ฝนเกิดจากการรวมตัวของสิ่งใด

ก. เมฆ
ข. ไอน้ำ
ค. หยดน้ำ
ง. หมอก

ข้อ 9. จากข้อความ ข้อ 8 ฝนหลวง หมายถึงข้อใด

ก. ฝนที่ในหลวงสั่งให้ตก
ข. ฝนที่ในหลวงเอามาแจกให้
ค. ฝนเทียมที่ในหลวงทรงคิดค้นได้การรวมตัวของไอน้ำ
ง. ฝนเทียมที่ในหลวงทรงคิดค้นได้

ข้อ 10. จากข้อความ ข้อ 8 ฝนหลวงจะช่วยแก้ปัญหาในข้อใด

ก. อากาศร้อน
ข. ความแห้งแล้ง
ค. การขาดแคลนที่ดินทำกิน
ง. การขาดแคลนน้ำมัน


advertisement