www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา ป.2

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. พระพุทธเจ้าเกิดในวรรณะใด

ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ทาส

ข้อ 2. พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการใดที่ทำให้พระองค์ตรัสรู้พระธรรมอันประเสริฐ

ก. อดอาหาร
ข. ทำใจให้สงบ
ค. กลั้นลมหายใจ
ง. อ่านพระคัมภีร์มากๆ

ข้อ 3. พระพุทธเจ้าทรงคิดอย่างไรจึงออกผนวช

ก. เบื่อหน่ายชีวิตอยู่
ข. ต้องการดับทุกข์
ค. ต้องการเป็นศาสดา
ง. น้อยใจพระบิดา

ข้อ 4. พุทธศักราชเริ่มนับจากเวลาใด

ก. หลังพระพุทธเจ้าประสูติ
ข. หลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้
ค. หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
ง. หลังจากกล่าวโอวาทครั้งแรก

ข้อ 5. เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงออกประกาศพระศาสนา

ก. ต้องการให้คนนับถือ
ข. ต้องการมีพระสาวก
ค. ต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
ง. ต้องการให้มีชื่อเสียง

ข้อ 6. หน้าที่ของพระสงฆ์คืออะไร

ก. ทำนายโชคชะตา
ข. สั่งสอนคนให้เป็นคนดี
ค. ดูแลรักษาสิ่งของในวัด
ง. บิณฑบาตรตอนเช้าทุกวัน

ข้อ 7. เหตุใดเราจึงควรเคารพพระสงฆ์

ก. ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี
ข. ท่านมีความเมตตา
ค. ท่านมีอายุมากแล้ว
ง. ท่านเป็นผู้ไม่มีกิเลส

ข้อ 8. เรามักทำบุญตักบาตรกันในวันใด

ก. วันพระ
ข. วันชาติ
ค. วันหยุดราชการ
ง. วันรัฐธรรมนูญ

ข้อ 9. หน้าที่ของชาวพุทธที่ดีที่สุดคือข้อใด

ก. สวดมนต์
ข. ใส่บาตรพระสงฆ์
ค. ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ง. อ่านหนังสือธรรมให้มาก

ข้อ 10. พระสงฆ์เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อย่างไร

ก. เป็นผู้สืบทอดศาสนา
ข. เป็นผู้ก่อตั้งศาสนา
ค. เป็นผู้บำรุงศาสนา
ง. เป็นผู้นับถือศาสนา

advertisement