www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดสุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์

ก. การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ได้
ข. ถ้าขาดอากาศ มนุษย์ต้องตาย
ค. ในปัจจุบัน มนุษย์หลีกเลี่ยงความตายได้
ง. ชอบแก่งแย่งแข่งขัน

ข้อ 2. ข้อใดเป็นลักษณะของคนแก่

ก. ผิวหนังเหี่ยวย่น
ข. ดวงตาแจ่มใส
ค. นิ้วมือเรียวยาว
ง. นอนดึกทุกวัน

ข้อ 3. ลูกในวัยใดที่พ่อแม่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดที่สุด

ก. วัยทารก
ข. วัยผู้ใหญ่
ค. วัยชรา
ง. วัยรุ่น

ข้อ 4. การใช้นิ้วแคะจมูกบ่อยๆ ทำให้เกิดผลเสียอย่างไร

ก. ทำให้จมูกอักเสบ
ข. ทำให้ขนจมูกร่วง
ค. ทำให้จมูกบาน
ง. รอจมูกขยายกว้างมากขึ้น

ข้อ 5. อาบน้ำอย่างไรจึงจะทำให้ร่างกายสะอาดที่สุด

ก. อาบด้วยน้ำอุ่น
ข. ใช้ครีมอาบน้ำที่มีราคาแพง
ค. ฟอกถูสบู่ให้ทั่วตัว
ง. อาบโดยใช้เวลาให้นานที่สุด

ข้อ 6. ถ้านิ้วมือได้รับบาดเจ็บจะมีผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมใดมากที่สุด

ก. กินอาหาร
ข. เขียนหนังสือ
ค. อ่านหนังสือ
ง. วิ่ง 100 เมตร

ข้อ 7. การตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ มีผลดีอย่างไร

ก. ทำให้เล็บแข็งแรงขึ้น
ข. ทำให้เล็บเป็นเงางาม
ค. ป้องกันสิ่งสกปรกที่ติดที่ซอกเล็บ
ง. สามารถหยิบจับสิ่งของได้ง่าย

ข้อ 8. การดูแลรักษาอวัยวะมีผลดีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

ก. ทำให้ร่างกายแข็งแรง
ข. ทำให้ไม่เป็นโรคได้ง่าย
ค. ทำให้มีฐานะดีขึ้น
ง. ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น

ข้อ 9. การใช้แปรงที่มีขนแปรงแข็งเกินไปจะทำให้เกิดผลอย่างไร

ก. ทำให้ฟันขาวขึ้น
ข. ทำให้ปากมีกลิ่นหอม
ค. ทำให้เหงือกอักเสบ
ง. ใช้เวลาในการแปรงฟันน้อยลง

ข้อ 10. การดูแลรักษาฟันที่ทำได้ทุกวันและง่ายที่สุดคือข้อใด

ก. แปรงฟันทุกวัน
ข. ไปตรวจฟันกับทันตแพทย์
ค. กินผลไม้ที่มีลักษณะแข็ง
ง. แปรงฟันอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน

advertisement