www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดสุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

ชุด 5

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. “การเดินขณะก้มตัว แล้วห้อยแขนและเอามือประสานกันไว้” เป็นการเดินแบบใด

ก. เดินช้าง
ข. เดินเป็ด
ค. เดินยีราฟ
ง. เดินเคารพธงชาติ

ข้อ 2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเดินทรงตัวบนสะพาน

ก. กางแขนทั้งสองข้างขณะเดิน
ข. แกว่งแขนสลับตามสบายขณะเดิน
ค. เดินก้าวเท้าทีละก้าวตรงไปข้างหน้า
ง. เดินก้าวทีละน้อย มองบริเวณปลายเท้าที่จะก้าว

ข้อ 3. ถ้าจะทำให้ลูกบอลในมือไปลงตะกร้าข้างหน้า ควรใช้วิธีใด

ก. การกลิ้ง
ข. การโยน
ค. การปา
ง. การขว้าง

ข้อ 4. การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเป็นกลุ่มข้อใดสำคัญที่สุด

ก. ความสวยงาม
ข. ความอ่อนช้อย
ค. ความพร้อมเพรียง
ง. ความทะมัดทะเมง

ข้อ 5. เกมใดต้องอาศัยความรวดเร็วในการเล่น

ก. เกมส์แย่งที่
ข. เกมส์เก้าอี้วิเศษ
ค. เกมส์เธอจ๋าอยู่ไหน
ง. เกมส์เศรษฐี

ข้อ 6. การเล่นแบบผลัดในข้อใดที่ผู้เล่นต้องเดินโดยให้น้ำหนักตัวอยู่บนฝ่ามือและเท้า

ก. เดินผลัดแบบเป็ด
ข. เดินผลัดแบบปู
ค. วิ่งวิบาก
ง. วิ่งพลัด

ข้อ 7. ใครเล่นแบบโลดโผนมากที่สุด

ก. หนุ่มเล่นกระโดดกบ
ข. หนิงเล่นขว้างบอล
ค. น้อยเล่นปาเป้า
ง. กุ้งตีปิงปองในอาคารกีฬา

ข้อ 8. การแข่งกีฬาในวันกีฬาสี เป็นกิจกรรมนันทนาการหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก. เป็น เพราะทำให้เกิดความสนุกสนาน
ข. เป็น เพราะทำในวันที่ไม่มีเรียน
ค. ไม่เป็น เพราะไม่ได้ทำด้วยความสมัครใจ
ง. ไม่เป็น เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำทุกวันอยู่แล้ว

ข้อ 9. การเล่นรีรีข้าวสาร เมื่อร้องจบวรรค “พานเอาคนข้างหลังไว้” ผู้ที่เป็นประตูโค้งควรทำอย่างไร

ก. วิ่งไล่จับผู้เล่นที่ลอดประตูโค้ง
ข. ทายว่าใครจะลอดประตูโค้งเป็นคนสุดท้าย
ค. ลดมือลงมาครอบผู้เล่นที่ลอดประตูโค้ง
ง. ยืนหันหลังให้แก่ผู้ที่จะผ่าน

ข้อ 10. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการวิ่ง 50 เมตร

ก. นับหน่วยที่ทำเป็นวินาที
ข. เป็นการทดสอบความว่องไว
ค. ต้องอาศัยความกล้าหาญ
ง. เป็นการวิ่งระยะสั้น โดยใช้ความเร็วให้มากที่สุด

advertisement