www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดคือคำคล้องจอง 1 พยางค์

ก. มี – มาก
ข. ปาน – จาน
ค. น้อม – นิด
ง. ปลา – ปู

ข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่คำคล้องจอง 2 พยางค์

ก. หัวใจ – จัดการ
ข. ยางลบ – พบกัน
ค. ดินสอ – กอไผ่
ง. ปากกา – นาปรัง

ข้อ 3. คำในข้อใดมี 4 พยางค์

ก. ปฐมฤกษ์
ข. หัตถกรรม
ค. สาธารณสุข
ง. โรคาพยาธิ

ข้อ 4. คำใดเป็นคำควบไม่แท้

ก. ทลาย
ข. ทราย
ค. มณฑา
ง. มณโฑ

ข้อ 5. คำใดอ่านออกเสียงพยัญชนะเพียงตัวเดียว

ก. สรวง
ข. ปลา
ค. ขวาน
ง. คลอง

ข้อ 6. คำใดต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองพร้อมกัน

ก. บาตร
ข. เตรียม
ค. เหนียว
ง. เทโว

แสนเสียดายนันทาที่น่ารัก
ชะล่านักเลี่ยงออกนอกถนน
มัวแต่เพลินปลาบปลื้มจนลืมตน
ถูกรถยนต์แล่นทับดับชีวา
นิจจาเอ๋ยเคยเห็นทุกเย็นเช้า
กลับเหลือแต่กรงเปล่าไม่เห็นหน้า
เคยวิ่งเล่นด้วยกันทุกวันมา
ช่างทิ้งข้าเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจเอย

จากข้อความ ใช้ตอบคำถามข้อ 7-10

ข้อ 7. จากบทกลอนที่อ่าน ขาดคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดใด

ก. แม่กง
ข. แม่กม
ค. แม่เกย
ง. ครบทุกมาตราตัวสะกด

ข้อ 8. บทกลอนที่อ่านมีคำที่สะกดด้วย “แม่กด” กี่คำ

ก. 1 คำ
ข. 2 คำ
ค. 3 คำ
ง. 4 คำ

ข้อ 9. “แสนเสียดายนันทาที่น่ารัก” กลอนวรรคนี้มีทั้งหมดกี่พยางค์

ก. 5 พยางค์
ข. 6 พยางค์
ค. 7 พยางค์
ง. 8 พยางค์

1) แสนเสียดายนันทาที่น่ารัก
2) ชะล่านักเลี่ยงออกนอกถนน
3) มัวแต่เพลินปลาบปลื้มจนลืมตน
4) ถูกรถยนต์แล่นทับดับชีวา

ข้อ 10. ข้อใดถือเป็นความประมาท

ก. 1)
ข. 2)
ค. 3)
ง. 4)

advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม