www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะภูมิประเทศ

ก. เป็นที่ราบสูง
ข. เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ค. มีทิวเขาสลับซับซ้อน
ง. มีอากาศแบบมรสุมเขตร้อน

ข้อ 2. การใช้สีแสดงในแผนที่ สีฟ้า หมายถึงสิ่งใด

ก. แหล่งน้ำ
ข. ภูเขา
ค. ป่าไม้
ง. ที่ลุ่ม

ข้อ 3. ถ้าต้องการศึกษาลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย ควรศึกษาจากแผนที่ชนิดใด

ก. แผนที่รัฐกิจ
ข. แผนที่เศรษฐกิจ
ค. แผนที่กายภาพ
ง. แผนที่เฉพาะกิจ

ข้อ 4. ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดช่วยทำให้สภาพอากาศในชุมชนมีความชุ่มชื่น

ก. สัตว์ป่า
ข. ป่าไม้
ค. ดิน
ง. หิน

ข้อ 5. ข้อใดเป็นหลักสำคัญในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์

ก. ใช้อย่างเต็มที่
ข. ใช้ให้หมดไป
ค. ใช้ตามความต้องการ
ง. ใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า

ข้อ 6. สิ่งแวดลอมทางสังคมในข้อใดที่ทำให้เราทราบถึงความเป็นมาของชาติไทย

ก. สถานที่ราชการ
ข. วัด
ค. โบราณสถาน
ง. บ้าน

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่วิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมในชุมชน

ก. ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง
ข. ไม่ขีดเขียนกำแพงวัด
ค. ศึกษาประวัติโบราณสถานในชุมชน
ง. ช่วยเก็บเศษขยะที่พบเห็นตามที่ต่างๆ

ข้อ 8. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีมีคุณค่าต่อตัวเราอย่างไร

ก. ช่วยให้เป็นที่สนใจของผู้อื่น
ข. ช่วยให้เราเข้ากับสังคมได้ดี
ค. ประหยัดค่าใช้จ่าย
ง. ช่วยให้เราดูดีขึ้น

ข้อ 9. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณี นักเรียนต้องคิดถึงเรื่องใดมากที่สุด

ก. ความโดดเด่น
ข. ความสวยงาม
ค. ความถูกต้องและราคาแพง
ง. ความเหมาะสมและประหยัด

ข้อ 10. การตัดสินเรื่องต่างๆด้วยความยุติธรรมมีผลดีอย่างไร

ก. ทำให้คนแพ้ – ชนะ
ข. ช่วยให้สังคมสงบสุข
ค. ทุกคนได้ช่วยกันทำงาน
ง. ช่วยให้คนเจริญก้าวหน้า


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม