www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา ป.3

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ทำไมจึงมีคำกล่าวว่า เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ คนจึงมีความเมตตา

ก. เพราะคนไทยใจเย็น
ข. เพราะศาสนาสอนไว้
ค. เพราะไม่มีการทำร้ายกัน
ง. เพราะคนใจร้ายมีน้อยกว่าคนใจดี

ข้อ 2. เวลาพบพระสงฆ์เราต้องยกมือไหว้เพื่อแสดงถึงอะไร

ก. เป็นคนไทย
ข. นับถือศาสนาพุทธ
ค. ทำตามที่ผู้ใหญ่สอนไว้
ง. แสดงความเคารพต่อผู้ที่ควรเคารพ

ข้อ 3. ถ้าทุกคนปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไร

ก. สังคมสงบสุข
ข. ทุกคนเรียนได้ดี
ค. การจราจรไม่แออัด
ง. ทุกคนมีฐานะมั่นคง

ข้อ 4. พระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวชตอนไหน

ก. ก่อนพิธีอภิเษกสมรส
ข. เมื่อพระชนมายุ ครบ 20 ปี
ค. หลังจากพระราหุลประสูติแล้ว
ง. หลังจากพระมารดาสิ้นพระชนม์เล็กน้อย

ข้อ 5. พระพุทธเจ้ามีความคิดอย่างไรจึงออกผนวช

ก. ต้องการดับทุกข์
ข. เบื่อหน่ายชีวิตคู่
ค. ต้องการเป็นศาสดาเอก
ง. ต้องการมีสาวกมากๆ

ข้อ 6. เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงออกประกาศพระศาสนา

ก. ต้องการให้คนนับถือ
ข. ต้องการมีพระสาวก
ค. ต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
ง. ต้องการก่อตั้งพระพุทธศาสนา

ข้อ 7. พุทธศักราชเริ่มนับจากเวลาใด

ก. หลังพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา
ข. หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
ค. หลังพระพุทธเจ้าประสูติ
ง. หลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้

ข้อ 8. ใครเป็นผู้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้า เมื่อตอนประสูติใหม่ๆ

ก. พระนางพิมพา
ข. พระนางยโสธรา
ค. พระนางสิริมหามายา
ง. พระนางปชาบดีโคตมี

ข้อ 9. เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์

ก. เคยปรนนิบัติรับใช้
ข. คอยดูแลอยู่ใกล้ชิด
ค. เป็นอาจารย์มาก่อน
ง. เป็นผู้มีอาวุโสที่สุด

ข้อ 10. ข้อใดไม่ควรทำ เวลาที่เรานิมนต์ประสงฆ์ไปฉันอาหารที่บ้าน

ก. บอกสถานที่ที่จะไป
ข. นัดหมายเวลาให้ชัดเจน
ค. ถามรายการอาหารที่ท่านชอบ
ง. ถามวิธีการปฏิบัติในการมารับท่าน


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม