www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา ป.3

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้บูชาคุณพระสงฆ์

ก. ไม่วิ่งเล่นในวัด
ข. มาโรงเรียนแต่เช้า
ค. แต่งกายเรียบร้อย
ง. เชื่อฟังคำสอนของพระสงฆ์

ข้อ 2. เหตุใดชาวพุทธควรบูชาคุณพระสงฆ์

ก. ท่านมีอายุมากแล้ว
ข. ท่านสั่งสอนให้เป็นคนดี
ค. ท่านไม่ได้ฉันอาหารเย็น
ง. ท่านให้อาหารรับประทาน

ข้อ 3. การเข้าไปช่วยทำความสะอาดวัดจะทำให้เกิดผลดีอย่างไร

ก. วัดไม่รกรุงรัง
ข. ได้รับคำชมเชย
ค. ได้รับพรจากพระในวัด
ง. ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธที่ดี

ข้อ 4. หน้าที่ของชาวพุทธที่ดีที่สุดคือข้อใด

ก. ไปวัด
ข. สวดมนต์
ค. ใส่บาตรพระสงฆ์
ง. ปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ข้อ 5. คนที่นึกถึงแต่ตัวเอง ไม่เคยให้หรือแบ่งปันสิ่งของให้ใคร แสดงว่าขาดคุณธรรมข้อใด

ก. ความเสียสละ
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความกตัญญูกตเวที
ง. ความมีระเบียบวินัย

ข้อ 6. ถ้าเพื่อนที่นั่งใกล้นักเรียนลืมเอาหนังสือมาโรงเรียน นักเรียนควรทำอย่างไร

ก. บอกครูว่าเพื่อนลืมหนังสือ
ข. ให้เพื่อนอ่านกับเราด้วย
ค. ต่อว่าเพื่อนเป็นคนขี้ลืม
ง. นั่งเฉยๆ ไม่สนใจ

ข้อ 7. ผู้ที่จะเสียสละได้ดี ควรมีลักษณะตามข้อใด

ก. ทำด้วยความจำใจ
ข. เห็นเพื่อนให้ก็ให้บ้าง
ค. มีคนมาชักชวนให้บริจาค
ง. ให้ด้วยความเต็มใจและไม่เดือดร้อน

ข้อ 8. อุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนนมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากอะไร

ก. คนไม่เคารพกฎจราจร
ข. ไม่มีตำรวจจราจร
ค. ถนนคับแคบ
ง. รถมาก

ข้อ 9. การบริจาคในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก. สิ่งของ
ข. ดวงตา
ค. เงิน
ง. ทรัพย์สิน

ข้อ 10. ถ้านักเรียนอยากทราบพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นักเรียนสามารถค้นคว้าได้จากเรื่องใด

ก. ชีวิตและธรรมชาติ
ข. ท่องเที่ยวทั่วไป
ค. บุคคลสำคัญของไทย
ง. ประเทศไทยของเรา


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม