www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.3

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการนับเวลาแบบจันทรคติ

ก. วันอาทิตย์
ข. วันขึ้น 15 ค่ำ
ค. เดือนมกราคม
ง. พ.ศ. 2550

ข้อ 2. นที่ดวงจันทร์มืดเต็มดวงตรงกับวันใด

ก. วันขึ้น 8 ค่ำ
ข. วันแรม 8 ค่ำ
ค. วันขึ้น 15 ค่ำ
ง. วันแรม 15 ค่ำ

ข้อ 3. การนับช่วงเวลาทางจันทรคตินิยมใช้เกี่ยวกับเรื่องใด

ก. วันสำคัญทางศาสนา
ข. บอกวัน เดือน ปี แบบสากล
ค. บอกวันสำคัญของโรงเรียน
ง. ใช้เตือนความจำ

ข้อ 4. การสืบค้นประวัติของชุมชน ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอย่างไร

ก. น่าสนใจ
ข. น่าภาคภูมิใจ
ค. น่าตื่นเต้น
ง. น่าเบื่อหน่าย


ข้อ 5. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นแหล่งข้อมูลใด

ก. วัดเก่าแก่
ข. โบราณคดี
ค. สถานที่สำคัญ
ง. เรื่องราวของชุมชน

ข้อ 6. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลตามวิธีทางประวัติศาสตร์

ก. การสัมภาษณ์
ข. การซักถาม
ค. อ่านหนังสือ
ง. สอบถามผู้เชี่ยวชาญ

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมทางวัตถุ

ก. เครื่องแต่งกาย
ข. ที่อยู่อาศัย
ค. รถยนต์
ง. สหกรณ์

ข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์

ก. นำใบตองมาห่ออาหาร
ข. นำใบมะพร้าวมาสานปลาตะเพียน
ค. นำใยสงเคราะห์มาทำหมอน
ง. นำก้านกล้วยมาทำเป็นม้าเพื่อขี่เล่น

ข้อ 9. ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงกับข้อใด

ก. พิธีกรรมทางศาสนา
ข. ศิลปกรรมของมนุษย์
ค. ภาษาพูดและภาษาเขียน
ง. การบูชาเทวดา

ข้อ 10. ปัจจุบันชุมชนเมืองมีความรุ่งเรืองมากขึ้นส่งผลต่อข้อใดน้อยที่สุด

ก. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ข. วิถีชีวิตของคนผูกพันกับธรรมชาติ
ค. คนในสังคมขาดการช่วยเหลือพึ่งพากัน
ง. การติดต่อสื่อสารรวดเร็ว


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม