www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ผลไม้ตากแห้งชนิดใด ไม่นิยมนำมาทำน้ำผลไม้

ก. ลูกเกด
ข. กล้วยตาก
ค. ลูกพรุน
ง. มะตูมแห้ง

ข้อ 2. เครื่องมือข้อใดเหมาะสำหรับใช้ในการแยกหน่อกล้วยไปปลูก

ก. เสียม
ข. จอบ
ค. พลั่ว
ง. ช้อนปลูก

ข้อ 3. ถ้าทิ้งกรรไกรตัดหญ้าให้ตากฝนบ่อยๆจะเกิดผลเสียต่อกรรไกรอย่างไร

ก. นอตหลุดง่าย
ข. ด้ามหลุดง่าย
ค. เป็นสนิมได้ง่าย
ง. ทื่อไม่คม

ข้อ 4. ผักในข้อใดที่นำใบและลำต้นมาเป็นอาหาร

ก. คะน้า
ข. ตะไคร้
ค. แครอต
ง. กระชาย

ข้อ 5. การเพาะเมล็ดแบบต้นเดียวควรทำในที่ใด

ก. บนฟางหรือหญ้าแห้ง
ข. พื้นที่ยกแปลง
ค. กระบะ
ง. ถุงพลาสติก

ข้อ 6. เมื่อต้นพืชที่ปลูกออกดอกออกผลแล้วขั้นตอนต่อไปควรทำอย่างไร

ก. ขยายพันธุ์
ข. เก็บเกี่ยว
ค. เพาะพันธุ์
ง. เผาทิ้ง

ข้อ 7. การเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ควรเลือกสัตว์ลักษณะใดมาเลี้ยง

ก. สัตว์ที่มักตายง่าย
ข. สัตว์ที่พิการเล็กน้อย
ค. สัตว์ที่มีสุขภาพแข็งแรง
ง. สัตว์ที่เป็นโรคได้ง่าย

ข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโต

ก. น้ำ
ข. อาหาร
ค. อากาศ
ง. เครื่องนุ่งห่ม

ข้อ 9. สุ่ม เป็นที่อยู่ของสัตว์ชนิดใด

ก. หมู
ข. ไก่
ค. ปลา
ง. นก

ข้อ 10. เกษตรกรเลี้ยงควาย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในข้อใด

ก. เพื่อไถนา
ข. เพื่อเป็นอาหาร
ค. เพื่อใช้ลากซุง
ง. เพื่อใช้เป็นพาหนะ


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม